Condiţii de utilizare

înapoi sus

Obiectivul condiţiilor

Aceste Condiţii de utilizare se aplică tuturor site-urilor Web Intel, indiferent că este vorba de un site sponsorizat, administrat printr-un distribuitor terţă parte sau găzduit de o terţă parte (denumite în continuare ca „site-uri Web”). Aceste Condiţii se aplică, de asemenea, tuturor resurselor şi instrumentelor oferite prin Web site-urile Intel, inclusiv, dar fără a se limita la instrumentele dezvoltatorului, zonele pentru descărcare, zonele pentru cercetare, forumurile de discuţii, camerele de discuţii, blog-uri, site-urile de partajare şi informaţiile despre produse. Aceste Condiţii se aplică tuturor site-urilor Web Intel, atât în prezent cât şi în viitor. În acest document, toate materialele acoperite de aceste Condiţii de utilizare vor fi denumite ca „Materiale”.

Intel poate oferi Condiţii de furnizare a serviciilor specifice activităţilor sau programelor, de exemplu în cazul în care Intel oferă Materiale interactive şi/sau acceptă conţinut generat de utilizatori. În acest caz, în măsura în care aceste Condiţii nu intră în conflict cu Condiţiile de furnizare a serviciilor specifice programului, prezentele Condiţii vor rămâne în vigoare şi vor fi aplicate.

înapoi sus

Securitatea şi confidenţialitatea

Informaţiile personale: Informaţiile transmise către Intel prin intermediul formularelor de pe site-urile Web sau prin Materiale sunt guvernate în conformitate cu Politica de confidenţialitate Intel.

Contul de membru, parola şi securitatea: Periodic, Intel poate găzdui un program sau un site specific unei activităţi, pentru care ar putea să vă solicite să creaţi un cont de membru şi/sau să indicaţi o parolă de site. În astfel de cazuri, sunteţi în întregime răspunzător pentru menţinerea confidenţialităţii parolei şi a contului dumneavoastră. Mai mult, sunteţi în întregime răspunzător pentru orice fel de activitate şi pentru toate activităţile efectuate sub contul dumneavoastră. Sunteţi de acord să anunţaţi imediat Intel despre orice utilizare neautorizată a contului şi despre orice încălcare a securităţii. Intel nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere ce rezultă din utilizarea de către o altă persoană a parolei sau contului dumneavoastră, cu sau fără ştirea dumneavoastră. Cu toate acestea, puteţi fi răspunzător pentru pierderile suferite de Intel sau o altă parte datorită utilizării de către o altă persoană a contului sau parolei dumneavoastră. Niciodată nu aveţi dreptul să utilizaţi contul unei alte persoane, fără permisiunea deţinătorului contului.

înapoi sus

Condiţii de utilizare a serviciilor

Utilizarea în scopuri personale, necomerciale: Acest Web site este destinat pentru a fi utilizat în scopuri personale, necomerciale. Cu excepţia cazurilor în care este specificat altfel sau conform acestor Condiţii, este interzisă modificarea, copierea, distribuirea, transmiterea, afişarea, efectuarea, reproducerea, publicarea, licenţierea, crearea de lucrări derivative, transferarea sau vânzarea oricăror informaţii, pachete software, produse sau servicii obţinute din Materiale.

Utilizarea în scopuri ilegale sau nepermise: Sunteţi de acord să nu utilizaţi site-urile Web sau Materialele în nici un scop ilegal sau interzis de prezentele Condiţii de utilizare. Nu aveţi permisiunea să:

 1. încărcaţi, publicaţi, expediaţi prin e-mail, transmiteţi sau puneţi la dispoziţie în nici un fel a conţinuturilor ilegale, dăunătoare, ameninţătoare, abuzive, hărţuitoare, nesincere, defăimătoare, vulgare, obscene, calomniatoare, agresive faţă de viaţa privată a altora, promovatoare de ură, rasiale, etnice sau jignitoare;
 2. utilizaţi site-urile Web, Materialele, serviciile sau activităţile pentru „urmărirea” ori hărţuirea sau provocarea de daune altor persoane;
 3. vă asumaţi identitatea nici unei alte persoane sau entităţi, inclusiv, dar fără a se limita la un oficial Intel, moderator de forum, ghid sau gazdă sau să afirmaţi în mod fals sau să prezentaţi într-o lumină falsă afilierea dumneavoastră cu o persoană sau entitate ori să colectaţi sau să stocaţi datele personale ale altor utilizatori în legătură cu comportamentul sau activităţile interzise;
 4. falsificaţi anteturile sau să manipulaţi în nici un fel identificatorii pentru a ascunde originea oricărui conţinut transmis prin site-ul Web sau Materiale;
 5. încărcaţi, publicaţi, expediaţi prin e-mail, transmiteţi sau să puneţi la dispoziţie în nici un fel a conţinutului pentru care nu aveţi dreptul de punere la dispoziţie conform legilor sau relaţiilor contractuale ori de încredere (cum ar fi informaţii interne, informaţii de proprietate intelectuală sau confidenţiale aflate sau divulgate ca urmare a relaţiilor de muncă sau în cadrul acordurilor de nedivulgare a informaţiilor);
 6. încărcaţi, publicaţi, expediaţi prin e-mail, transmiteţi sau puneţi la dispoziţie în nici un fel, a nici unui conţinut, care încalcă brevetele, mărcile comerciale, secretele comerciale, drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală („Drepturi”) ale oricărei părţi;
 7. încărcaţi, publicaţi, expediaţi prin e-mail, transmiteţi sau puneţi la dispoziţie în nici un fel, a nici unor reclame, materiale promoţionale nesolicitate sau neautorizate, a „corespondenţei nedorite”, a „mesajelor nesolicitate (spam)”, a „scrisorilor în lanţ”, a „schemelor piramidale” sau a oricăror alte forme de solicitări;
 8. încărcaţi, publicaţi, expediaţi prin e-mail, transmiteţi sau puneţi la dispoziţie în nici un fel, a nici unor materiale, care conţin viruşi software sau orice alt cod de computer, a fişierelor sau programelor destinate întreruperii, distrugerii sau limitării funcţionalităţilor oricăror pachete de software pentru computere sau echipamente hardware ori de telecomunicaţii;
 9. utilizaţi site-ului Web sau Materialele în nici un mod care ar putea deteriora, dezafecta, suprasolicita sau avaria orice server Intel sau conexiune de reţea (reţele); ignoraţi solicitările, procedurile, politicile sau reglementările reţelelor conectate la site-ul Web sau Materiale ori să perturbaţi utilizarea de alte persoane a site-urilor Web şi Materialelor;
 10. încercaţi obţinerea unui acces neautorizat la nici un Web site sau Material, alte conturi, sisteme de computere sau reţele conectate la orice server Intel sau Materiale, prin metode de hacking, extragere de parole sau alte modalităţi sau să obţineţi sau încercaţi să obţineţi orice materiale sau informaţii care au fost publicate neintenţionat pe site-urile Web sau în Materiale;
 11. încălcaţi intenţionat sau neintenţionat orice lege locală, statală, naţională sau internaţională în vigoare, inclusiv, dar fără a se limita la reglementările promulgate de Comisia Americană pentru Operaţiuni Bursiere (SEC), regulile oricăror burse naţionale sau de alt tip, inclusiv, dar fără a se limita la Bursa din New York, Bursa Americana de Schimb sau NASDAQ, şi orice alt act normativ; şi/sau
 12. oferiţi suport material sau resurse (sau să ascundeţi sau deghizaţi natura, locaţia, sursa sau deţinerea de suport material sau resurse) pentru nici o organizaţie (organizaţii) declarate de către guvernul Statelor Unite ca fiind o organizaţie teroristă străină, în conformitate cu secţiunea 219 a Legii Nationale de Emigrare.

Drepturi limitate de Guvernul Statelor Unite: Materialele, inclusiv pachetele software Intel sunt furnizate cu „DREPTURI LIMITATE”. Folosirea, duplicarea sau dezvăluirea acestora de către Guvern este condiţionată de restricţiile menţionate în FAR52.227-14 şi DFAR252.227-7013 et seq. sau succesorilor acestora. Utilizarea Materialelor de către Guvern constituie o recunoaştere a drepturilor de proprietate ale Intel asupra acestora.

înapoi sus

Notificări şi dezvăluiri permise

Excluderea garanţiei: Materialele şi Web site-urile Intel sunt oferite de Intel Corporation şi/sau filialele şi partenerii săi direcţi sau indirecţi („Intel”) ca un serviciu pentru clienţii săi şi sunt destinate numai în scop informativ. LUAŢI LA CUNOŞTINŢĂ ŞI SUNTEŢI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ:

 • UTILIZAREA SITE-URILOR WEB ŞI A MATERIALELOR SE FACE PE RISCUL EXCLUSIV AL DUMNEAVOASTRĂ ŞI CĂ SERVICIILE SUNT OFERITE „CA ATARE” ŞI „AŞA CUM SUNT DISPONIBILE”, FĂRĂ nici un FEL DE GARANŢII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANŢII DE VANDABILITATE, NEÎNCĂLCARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE SAU FOLOSIRE IN ORICE ALT SCOP PARTICULAR.
 • ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBŢINUT ÎN ORICE FORMĂ PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR SE FACE LA LIBERA DUMNEAVOASTRĂ ALEGERE ŞI PE PROPRIUL RISC ŞI VEŢI FI UNICUL RESPONSABIL PENTRU DAUNELE SUFERITE DE COMPUTERUL DUMNEAVOASTRĂ SAU DE ALTE DISPOZITIVE ORI PENTRU PIERDEREA DATELOR CA URMARE A DESCĂRCĂRII ORICĂROR MATERIALE DE ACEST GEN.
 • ÎN nici un CAZ, INTEL SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU nici o DAUNĂ (INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE LA DAUNE CA URMARE A PIERDERII PROFITURILOR, ÎNTRERUPERII ACTIVITĂŢII, PIERDERII INFORMAŢIILOR) APĂRUTĂ CA URMARE A UTILIZĂRII SAU INCAPACITĂŢII DE UTILIZARE A SITE-URILOR WEB SAU MATERIALELOR, CHIAR DACĂ INTEL A FOST AVERTIZAT ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASEMENEA DAUNE. DEOARECE UNELE LEGISLAŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE, ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU FIE VALABILĂ ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

Limitarea responsabilităţii: LUAŢI LA CUNOŞTINŢĂ ŞI SUNTEŢI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ INTEL ŞI LICENŢIATORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN FAŢA DUMNEAVOASTRĂ PENTRU:

 • ÎN nici un CAZ, INTEL ŞI/SAU FURNIZORII SĂI RESPECTIVI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU nici o DAUNĂ SPECIALĂ, INDIRECTĂ SAU INCIDENTĂ SAU nici o DAUNĂ CE REZULTĂ CA URMARE A INCAPACITĂŢII DE UTILIZARE, A PIERDERII DE DATE SAU A PROFITURILOR, INDIFERENT CĂ PROVINE DINTR-O ACŢIUNE DE CONTRACT, NEGLIJENŢĂ SAU ALTĂ ACŢIUNE DĂUNĂTOARE, APĂRUTĂ CA URMARE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU EXECUTAREA ORICĂROR PACHETE SOFTWARE, DOCUMENTE, FURNIZAREA SAU INCAPACITATEA DE FURNIZARE A SERVICIILOR SAU INFORMAŢIILOR DISPONIBILE PE SITE-UL WEB.
 • ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ SUFERITĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDERE SAU DAUNĂ CA REZULTAT AL ÎNCREDERII DUMNEAVOASTRĂ ÎN INTEGRITATEA, ACURATEŢEA SAU EXISTENŢA ORICĂRUI CONŢINUT SAU ORICE MODIFICARE PE CARE INTEL LE-AR PUTEA ADUCE SERVICIILOR, DOCUMENTELOR, SITE-ULUI WEB, CONŢINUTULUI SAU ORICĂROR OPRIRI PERMANENTE SAU TEMPORARE A FUNCŢIONĂRII SITE-ULUI WEB (SAU ORICĂROR CARACTERISTICI DE PE SITE-URILE WEB); SAU, DACĂ ESTE CAZUL, A INCAPACITĂŢII DUMNEAVOASTRĂ DE A MENŢINE SECURITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA PAROLEI SAU DETALIILOR CONTULUI DUMNEAVOASTRĂ;
 • ACESTE LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII INTEL SE VOR APLICA INDIFERENT DACĂ INTEL A FOST SAU NU AVERTIZATĂ SAU DACĂ AR FI TREBUIT SĂ CUNOASCĂ POSIBILITATEA APARIŢIEI ORICĂROR ASEMENEA PIERDERI.

Compensarea daunelor: Sunteţi de acord să asiguraţi şi să apăraţi Intel şi oficialii, agenţii, angajaţii, partenerii şi licenţiatorii săi de orice cerere sau pretenţie, inclusiv onorarii de avocatură rezonabile, înaintate de orice terţă parte datorită sau apărută ca urmare a conţinutului pe care îl expediaţi, publicaţi, transmiteţi sau puneţi la dispoziţie în orice fel prin site-urile Web sau Materiale, utilizării de către dumneavoastră a site-urilor Web sau Materialelor, conexiunii dumneavoastră la site-urile Web sau Materiale, încălcării de către dumneavoastră a acestor Condiţii de utilizare, sau a Condiţiilor de utilizare specifice site-ului sau a încălcării de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale altora.

Acuratetea şi completitudinea informaţiilor: Intel nu garantează acuratetea şi completitudinea informaţiilor, textelor, imaginilor, legăturilor sau altor elemente conţinute în site-urile Web sau în Materiale.

Modificări şi actualizări: Intel îşi rezervă dreptul de a modifica sau a întrerupe temporar sau permanent site-urile Web sau Materialele (sau orice parte a acestora) fără notificare prealabilă. Intel poate efectua modificări ale site-urilor Web sau Materialelor sau ale produselor prezentate în acestea, oricând, fără notificare prealabilă. Intel nu se angajează să actualizeze site-urile Web sau Materialele.

Declaraţii privind planurile de viitor: Unele informaţii de pe acest Web site pot să conţină planuri de viitor sau alte previziuni cu privire la evenimente din viitor sau la performanţele financiare viitoare ale Intel. Declaraţiile privind planurile de viitor sunt identificate de expresii ca „se aşteaptă ca”, „ţinteşte să”, „planifică”, „consideră că”, „continuă să”, „ar putea să” şi variante ale cuvintelor asemănătoare şi expresiilor similare. Suplimentar, orice declaraţii care se referă la sau ar putea implica performanţele financiare viitoare, creşterea noastră anticipată şi tendinţele din afacerile noastre precum şi alte caracterizări ale evenimentelor sau circumstanţelor din viitor sunt declaraţii privind planurile de viitor. Toate aceste declaraţii care nu reprezintă fapte istorice se bazează pe aşteptările noastre actuale şi fac obiectul unor riscuri şi incertitudini, iar evenimentele sau rezultatele concrete pot diferi material. Consultaţi raportările Intel către comisia pentru operaţiunile bursiere, în special, publicarea celor mai recente venituri şi cel mai recent raport Forma 10-Q sau Forma 10-K pentru informaţii suplimentare privind factorii de risc care ar putea cauza modificarea rezultatelor concrete faţă de cele cuprinse în declaraţiile privind planurile de viitor, incluzând printre altele schimbarea cererii de produse; lansările produselor aparţinând competitorilor Intel; presiunile asupra preţurilor, problemele de producţie, incluzând defecţiuni la produse, erori la produse, producţie sau livrări de componente sub aşteptări.

înapoi sus

Notificări privind conţinutul

Proprietatea: Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că Intel deţine toate drepturile legale, titlurile şi interesul în şi asupra Materialelor şi site-urilor Web, incluzând orice fel de nume comerciale, mărci comerciale, mărci de serviciu, sigle, nume de domeniu şi alte caracteristici distinctive de marcă conţinute (indiferent că aceste drepturi sunt înregistrate sau nu, şi oriunde în lume ar putea exista acele drepturi), şi că acestea sunt protejate de legile internaţionale ale drepturilor de autor şi de prevederile din tratate. Este interzisă copierea, reproducerea, modificarea, publicarea, încărcarea, postarea, transmiterea sau distribuirea în orice mod a acestora fără acordul prealabil în scris al Intel. Cu excepţia celor menţionate în mod expres aici, Intel nu vă oferă nici un drept expres sau implicit conform nici unui brevet, drept de autor, marcă comercială sau informaţie de secret comercial.

Traducerile: În cazul în care Intel v-a pus la dispoziţie o traducere a versiunii în limba engleză a acestor Condiţii de utilizare, sunteţi de acord că traducerea vă este oferită numai pentru uzul personal şi că versiunile în limba engleză a Condiţiilor de utilizare vor reglementa relaţia dumneavoastră cu Intel. Dacă există contradicţii între versiunea în limba engleză a Condiţiilor de utilizare şi traducere, se va lua în considerare versiunea în limba engleză.

Conţinutul terţelor părţi: Site-urile Web şi Materialele pot să cuprindă conţinut expediat de utilizatori sau terţe părţi; aceste conţinuturi nu sunt revizuite, aprobate sau acceptate de Intel şi sunt oferite numai pentru uzul personal al clienţilor şi utilizatorilor noştri. În nici un caz, Intel nu va fi răspunzătoare, sub nici o formă, pentru nici un conţinut expediat sau oferit de terţe părţi, inclusiv, dar fără a se limita la erori, omisiuni sau daune de orice fel. ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBŢINUT ÎN ORICE FORMĂ PRIN UTILIZAREA MATERIALELOR SE FACE LA LIBERA DUMNEAVOASTRĂ ALEGERE ŞI PE PROPRIUL RISC ŞI VEŢI FI UNICUL RESPONSABIL PENTRU DAUNELE SUFERITE DE COMPUTERUL DUMNEAVOASTRĂ SAU DE ALTE DISPOZITIVE ORI PENTRU PIERDEREA DATELOR CA URMARE A DESCĂRCĂRII ORICĂROR MATERIALE DE ACEST GEN. Prin utilizare, sunteţi de acord că trebuie să evaluaţi şi să acceptaţi toate riscurile asociate cu utilizarea oricărui conţinut provenit de la terţe părţi, inclusiv încrederea în acurateţea, integritatea şi utilitatea acestui conţinut. Toate publicările şi utilizările site-urilor Web sau Materialelor se supun acestor Condiţii de utilizare şi oricăror alţi termeni specifici programului sau site-ului.

înapoi sus

Notificări şi informaţii referitoare la produsele Intel

Limitări: CU PRIVIRE LA INFORMAŢIILE DESPRE PRODUSELE INTEL® DE PE SITE-UL WEB SAU DIN MATERIALE, NU SE ACORDĂ LICENŢE, EXPRESE SAU IMPLICITE, PRIN ÎNSTRĂINARE SAU PRIN ORICE ALT MOD, PENTRU nici un DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ DE PE SITE-UL WEB SAU DIN MATERIALE. CU EXCEPŢIA CELOR STIPULATE ÎN TERMENII ŞI CONDIŢIILE INTEL DE COMERCIALIZARE A UNOR ASTFEL DE PRODUSE, INTEL NU ÎŞI ASUMĂ nici o RESPONSABILITATE, ŞI INTEL DECLINĂ ORICE FEL DE GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA COMERCIALIZAREA ŞI/SAU UTILIZAREA PRODUSELOR INTEL, INCLUSIV RESPONSABILITATEA ŞI GARANŢIA DE ADECVABILITATE LA UN ANUMIT SCOP, VANDABILITATE SAU ÎNCĂLCAREA ORICĂRUI BREVET SAU A ORICĂROR DREPTURI DE AUTOR ORI ALTOR DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

Utilizarea produselor Intel: Produsele Intel nu sunt destinate utilizării în aplicaţii medicale, de salvare a vieţilor umane sau de menţinere în viaţă. CU EXCEPŢIA UNUI ACORD ÎN SCRIS DE LA INTEL, PRODUSELE INTEL NU SUNT PROIECTATE ŞI NICI DESTINATE UTILIZĂRII ÎN nici o APLICAŢIE ÎN CARE DEFECTAREA PRODUSULUI INTEL AR PUTEA CREA O SITUAŢIE CARE POATE DUCE LA VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU MOARTE.

Modificări ale specificaţiilor: Intel poate efectua oricând modificări ale specificaţilor şi descrierilor de produse, fără înştiinţare prealabilă. Proiectanţii nu trebuie să se bazeze pe absenţa sau caracteristicile oricăror funcţii sau instrucţiuni marcate ca fiind „rezervate” sau „nedefinite”. Intel le rezervă pe acestea pentru definiţii ulterioare şi nu va fi răspunzătoare în nici un fel pentru conflictele sau incompatibilităţile apărute datorită modificărilor ulterioare ale acestora. Informaţiile de produs de pe site-ul Web sau din Materiale pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă. Nu finalizaţi un proiect pe baza acestor informaţii.

Codurile procesoarelor: Codurile procesoarelor Intel nu reprezintă o măsură a performanţei. Codurile procesoarelor diferenţiază caracteristicile din cadrul fiecărei familii de procesoare, nu diferitele familii de procesoare.

Defecţiunile şi erorile: Produsele prezentate pe site-ul Web sau în Materiale pot să conţină defecţiuni de proiectare sau erori care pot determina ca produsul să difere de specificaţiile publicate. La cerere sunt disponibile liste actuale ale erorilor caracterizate. Contactaţi biroul local de vânzări Intel sau distribuitorul dumneavoastră pentru a obţine cele mai recente specificaţii şi înainte de a face o comandă de produse.

Testele de performanţă şi afirmaţiile privind performanţa: Orice teste de performanţă şi evaluare oferite pe site-ul Web sunt măsurate folosind computere şi/sau componente specifice şi reflectă performanţa aproximativă a produselor Intel, conform măsurătorilor din testele respective. Orice diferenţă în componentele hardware ale sistemului, în design-ul pachetului software sau în configuraţie poate afecta performanţa actuală. Cumpărătorii sunt obligaţi să consulte alte surse de informaţii pentru a evalua performanţa sistemelor sau componentelor pe care doresc să le achiziţioneze. Pentru informaţii suplimentare privind testele de performanţă ale produselor Intel, vizitaţi Limitările Intel privind testele de performanţă.

Este posibil ca pachetele software şi volumul de sarcini folosite la testele de performanţă să fi fost optimizate pentru performanţă numai pe microprocesoarele Intel. Testele de performanţă, cum ar fi SYSmark şi MobileMark, sunt efectuate prin folosirea unor sisteme de computere, componente, pachete software, operaţiuni şi funcţii specifice. Orice schimbare a oricăror factori poate cauza modificarea rezultatelor. Consultaţi şi alte informaţii şi teste de performanţă pentru a vă ajuta în evaluarea completă a achiziţiilor dumneavoastră propuse, inclusiv performanţa produsului respectiv când acesta este asociat cu alte produse.

Testele de performanţă neexecutate de Intel: Intel nu controlează şi nu verifică proiectarea sau implementarea testelor de performanţă ale terţelor părţi sau site-urilor Web la care se face referinţă în Materiale sau pe site-urile Web. Intel îşi încurajează toţi clienţii să viziteze site-urile Web indicate sau alte resurse în care sunt publicate teste de performanţă similare şi să confirme dacă testele de performanţă indicate sunt precise şi reflectă performanţele sistemelor disponibile pentru achiziţionare.

Testele de performanţă simulate: Rezultate care au fost simulate şi sunt oferite numai în scop informativ. Rezultatele au fost măsurate folosind rulări de simulare pe un simulator de arhitectură. Orice diferenţă în componentele hardware ale sistemului, în design-ul pachetului software sau în configuraţie poate afecta performanţa actuală.

înapoi sus

Notificări specifice privind pachetele software Intel

Orice pachet software Intel ce poate fi descărcat de pe acest Web site („Software”) cade sub incidenţa drepturilor de autor Intel şi/sau furnizorilor săi. Utilizarea Software-ului este reglementată de termenii stipulaţi în contractul privind licenţa de utilizator final, dacă este cazul, care însoţeşte sau este inclusă în Software („Contractul de licenţă”). Un utilizator final nu va putea instala nici un Software care este însoţit sau include un Acord de licenţă, până când nu acceptă termenii din Acordul de licenţă. Software-ul este disponibil pentru descărcare numai pentru folosirea de către utilizatorii finali, conform Acordului de licenţă. Orice reproducere sau redistribuire a Software-ului care contravine Acordului de licenţă este interzisă prin lege şi poate să atragă după sine despăgubiri civile şi pedepse penale. Cei care încalcă aceste prevederi vor fi urmăriţi în justiţie în limitele maxime permise de lege.

FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, ESTE INTERZISĂ ÎN MOD EXPRES COPIEREA SAU REPRODUCEREA PACHETULUI SOFTWARE PE ORICARE ALT SERVER SAU LOCAŢIE ÎN SCOPUL REPRODUCERII SAU REDISTRIBUIRII ULTERIOARE, CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE O ASEMENEA REPRODUCERE SAU REDISTRIBUIRE ESTE PERMISĂ ÎN MOD EXPRES ÎN ACORDUL DE LICENŢĂ CARE ÎNSOŢEŞTE PACHETUL SOFTWARE RESPECTIV. ÎN CAZUL ÎN CARE SE ACORDĂ GARANŢIE PENTRU PACHETUL SOFTWARE, ACEASTA SE FACE NUMAI ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ACORDULUI DE LICENŢĂ. CU EXCEPŢIA CELOR PREVAZUTE ÎN ACORDUL DE LICENŢĂ, INTEL ESTE SCUTITĂ PRIN PREZENTA DE TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE PRIVITOARE LA PACHETUL SOFTWARE, INCLUZÂND TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE REFERITOARE LA VANDABILITATE, EXPRESE, IMPLICITE SAU PREVĂZUTE DE LEGE, FOLOSIRE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP SAU TITLU ŞI NEÎNCĂLCARE A LEGILOR.

PENTRU A FI LA ÎNDEMÂNA DUMNEAVOASTRĂ, INTEL POATE FACE DISPONIBILE, CA PARTE A SITE-ULUI WEB, SAU ÎN PRODUSELE SALE SOFTWARE, INSTRUMENTE ŞI UTILITARE DESTINATE PENTRU UTILIZARE ŞI/SAU DESCĂRCARE. INTEL NU FACE nici un FEL DE ASIGURĂRI CU PRIVIRE LA ACURATEŢEA SAU REZULTATELE CARE DERIVĂ DIN UTILIZAREA ÎN ACEST MOD A ORICĂROR INSTRUMENTE SAU UTILITARE DE ACEST GEN. RESPECTAŢI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE ALTORA ATUNCI CÂND UTILIZAŢI INSTRUMENTELE ŞI UTILITARELE DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SAU ÎN PRODUSELE SOFTWARE INTEL.

înapoi sus

Notificări specifice privind pachetele software Intel

Se acordă permisiunea de utilizare a cărţilor albe, comunicatelor de presă, foilor de date, documentelor de specificaţii, întrebărilor frecvente etc. („Documente”) deţinute de Intel, cu condiţia ca (1) notele de mai jos privind drepturile de autor să apară pe toate copiile şi să apară atât notele privind drepturile de autor cât şi această notă de permisiune, (2) aceste Documente de la Servicii să fie utilizate numai în scopuri informaţionale şi necomerciale sau personale şi să nu fie copiate sau publicate pe nici un computer de reţea sau să nu fie difuzate prin nici un timp de media şi (3) să nu fie efectuate nici un fel de modificări la nici un Document. Instituţiile de învăţământ acreditate, cum ar fi K-12, universităţile, colegiile private/publice şi colegiile comunitare de stat pot descărca şi reproduce Documentele pentru distribuirea lor în sălile de clase. Distribuirea în afara sălilor de clase necesită o permisiune expresă în scris. Utilizarea în alte scopuri este interzisă în mod expres prin lege şi poate să atragă după sine despăgubiri civile şi pedepse penale. Cei care încalcă aceste prevederi vor fi urmăriţi în justiţie în limitele maxime permise de lege.

Documentele specificate mai sus nu includ design-ul sau aspectul site-ului Web sau a oricărui site deţinut, operat, licenţiat sau controlat de Intel. Elementele site-urilor Web sunt protejate de semne comerciale, mărci comerciale, concurenţă neloială şi alte legi şi nu pot fi copiate sau imitate integral sau parţial. nici o siglă, grafică, sunet sau imagine de pe nici un Web site nu poate fi copiată sau retransmisă fără acordul expres al Intel.

INTEL NU FACE AFIRMAŢII PRIVIND ADECVABILITATEA INFORMAŢIILOR LA UN ANUMIT SCOP CONŢINUTE ÎN DOCUMENTE ŞI GRAFICELE ASOCIATE PUBLICATE PE SITUL WEB. TOATE DOCUMENTELE ŞI GRAFICILE DE ACEST FEL SUNT OFERITE „CA ATARE”, FĂRĂ nici o GARANŢIE. INTEL ESTE SCUTITĂ PRIN PREZENTA DE TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE PRIVITOARE LA ACESTE INFORMAŢII, INCLUZÂND TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE REFERITOARE LA VANDABILITATE, EXPRESE, IMPLICITE SAU PREVĂZUTE DE LEGE, FOLOSIRE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP SAU TITLU ŞI NEÎNCĂLCARE A LEGILOR. ÎN nici un CAZ, INTEL ŞI/SAU FURNIZORII SĂI RESPECTIVI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU nici un FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU REZULTATE SAU nici un FEL DE DAUNE REZULTATE ÎN ORICE MOD DIN INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIEREDRE DE DATE SAU DE PROFIT, FIE ÎNTR-O ACŢIUNE DE CONTRACT, NEGLIJENŢĂ SAU ALTĂ ACŢIUNE DĂUNĂTOARE, APĂRUTĂ DATORITĂ SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU APLICAREA ORICĂROR INFORMAŢII DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR.

DOCUMENTELE ŞI GRAFICELE ASOCIATE DE PE SITE-UL WEB POT CONŢINE INEXACTITĂŢI TEHNICE SAU GREŞELI DE TIPAR. INFORMAŢIILE CUPRINSE AICI SUNT PERIODIC MODIFICATE. INTEL POATE ORICÂND ADUCE ÎMBUNĂTĂŢIRI ŞI/SAU MODIFICĂRI PRODUSELOR ŞI/SAU PROGRAMELOR DESCRISE.

înapoi sus

Reclamaţii privind încălcarea drepturilor de autor DMCA

Conform titlului 17, din Codul Statelor Unite, secţiunea 512(c)(2), notificările de reclamare a încălcării drepturilor de autor trebuie trimise la agentul desemnat de furnizorul de servicii. ESTE POSIBIL CA SOLICITĂRILE CARE NU RESPECTĂ PROCEDURA MAI SUS-MENŢIONATĂ SĂ NU PRIMEASCĂ RĂSPUNS

Citiţi Notificări şi proceduri de reclamare a încălcării dreptului de autor.

Intel poate, în condiţii corespunzătoare, să excludă un deţinător de cont sau un abonat la Web site-urile Intel dacă acesta încalcă repetat aceste drepturi. Dacă credeţi că un deţinător de cont sau un abonat încalcă repetat aceste drepturi, urmaţi instrucţiunile de mai sus pentru a contacta agentul DMCA al Intel şi furnizaţi-ne suficiente informaţii pentru a verifica dacă deţinătorul de cont sau abonatul încalcă în mod repetat aceste drepturi.

înapoi sus

Expedierile de conţinut ale utilizatorilor

Definiţie: Expedierile de conţinut ale utilizatorilor pot include dar nu sunt limitate la înregistrarea utilizatorului, participare, partajare publică, publicare, încărcare, creare de legături, descărcare şi transfer, vizualizare, publicare pe blog, comentare, participare în camere de chat, aviziere electronice şi forumuri sau expediere sau transmitere de conţinut, inclusiv, dar fără a se limita la grafici, lucrări de artă, software, cod, date, text, video, audio, text, opinii, descrieri etc. („Conţinutul utilizatorilor”) pe orice Web site Intel. Conţinutul expediat de utilizatori este numit în continuare „Conţinut al utilizatorilor”.

Neacceptarea: Intel nu însuşeşte nici un Conţinut al utilizatorilor sau nici o opinie, recomandare sau sfat exprimat aici şi Intel declină în mod expres orice fel de răspundere şi toată răspunderea în legătură cu expedierile de Conţinut al utilizatorilor. Intel nu permite activităţi de încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor de proprietate intelectuală pe site-urile sale Web şi Intel va îndepărta Conţinutul utilizatorilor dacă este înştiinţat în mod corespunzător că o asemenea expediere încalcă drepturile de proprietate intelectuală a altora în conformitate cu prevederile DMCA. Intel îşi rezervă dreptul de a îndepărta Conţinutul utilizatorilor la discreţia sa unică şi fără înştiinţare prealabilă.

Proprietatea: Intel nu solicită drepturi de proprietate asupra nici unui Conţinut al utilizatorilor, expediat, publicat, transmis, pus la dispoziţie sau afişat pe sau prin intermediul site-urilor Web sau Materialelor, incluzând dar fără a se limita la date, text, sunet, imagini, secvenţe video, diagrame, software, cod, grafice sau descrieri pe site-urile Web sau în Materiale. Dacă nu s-a convenit altfel, nu se oferă recompensă pentru Conţinutul utilizatorilor. Intel nu este obligat să publice sau să utilizeze nici un Conţinut al utilizatorilor expediat. Dacă nu s-a convenit altfel în scris cu un reprezentant Intel, orice fel de material, informaţie sau alte comunicări transmise sau publicate de dumneavoastră pe un Web site vor fi considerate neconfidenţiale şi neproprietare.

Licenţa: Dacă nu se specifică altfel în termenii şi condiţiile site-ului Web sau activităţii, prin publicarea, afişarea, încărcarea, introducerea, livrarea sau expedierea unui asemenea conţinut al utilizatorilor, acordaţi Intel, sublicenţiaţilor necesari şi utilizatorilor site-ului Web o licenţă continuă, irevocabilă şi complet sublicenţiabilă pentru utilizare în toată lumea, o licenţă de reproducere liberă şi neexclusivă pentru utilizarea, distribuirea, reproducerea, modificarea, adaptarea, publicarea, traducerea, prezentarea în public şi afişarea în public a Conţinutului utilizatorilor (integral sau parţial) şi de a încorpora acest conţinut al utilizatorilor în alte lucrări în orice format sau mediu cunoscut în prezent sau dezvoltat ulterior, în orice şi toate scopurile comerciale şi necomerciale.

Cod expediat de utilizator: Orice cod expediat de utilizator sau orice materiale publicate pe un Web site Intel este livrat sub licenţă de la expeditor şi trebuie utilizat sau descărcat în conformitate cu termenii de licenţiere specificaţi. Intel nu este răspunzătoare pentru codurile expediate de utilizatori şi nu garantează că acestea vor funcţiona corect.

Garanţii şi declaraţii: Prin publicarea sau expedierea de Conţinut al utilizatorilor garantaţi şi declaraţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile pentru materialul expediat de dumneavoastră, inclusiv dar fără a se limita la toate drepturile care vă sunt necesare pentru oferirea, publicarea, încărcarea, introducerea sau expedierea Conţinutului utilizatorilor. În condiţiile în care Conţinutul utilizatorilor expediat conţine imagini, fotografii, tablouri sau reprezentări grafice integral sau parţial („Imagini”), dumneavoastră garantaţi şi declaraţi că (a) sunteţi deţinătorul drepturilor de autor ale acestor Imagini sau că deţinătorul drepturilor de autor ale acestor imagini va acordat permisiunea de a utiliza aceste Imagini sau orice fel de conţinut şi/sau imagini cuprinse în aceste Imagini, în conformitate cu maniera şi scopul în care le utilizaţi şi permise de aceste Condiţii de utilizare şi de Materiale, (b) aveţi drepturile necesare pentru a acorda licenţele şi sublicenţele descrise în aceste Condiţii de utilizare şi (c) fiecare persoană înfăţişată în aceste Imagini, dacă există, şi-a dat consimţământul pentru utilizarea Imaginilor aşa cum se arată în aceste Condiţii de utilizare.

Moderarea sau preselectarea: Luaţi la cunoştinţă faptul că Intel poate sau nu modera sau preselecta Conţinutul utilizatorilor. Intel şi persoanele desemnate îşi păstrează dreptul, la propria alegere a Intel să preselecteze, refuze sau îndepărteze orice fel de Conţinut al utilizatorilor de pe site-ul său Web sau din Materiale. Cu toate acestea, Intel nu are nici o responsabilitate în legătură cu conţinutul nici unui fel de Conţinut al utilizatorilor de acest fel, indiferent că apare sau nu sub legile drepturilor de autor, pamflet, intimitate, obscenitate sau de alt fel. Fără a limita obligaţiile stipulate mai sus, Intel va avea dreptul să îndepărteze orice fel de Conţinut al utilizatorilor care încalcă aceste Condiţii de utilizare.

înapoi sus

Legături spre alte materiale sau site-uri

Site-urile spre care se face legături nu se află sub controlul Intel şi Intel nu este răspunzătoare pentru conţinutul nici unui astfel de site sau pentru nici o legătură cuprinsă de un astfel de site. Intel îşi rezervă dreptul de a elimina oricând orice legătură sau program de creare a legăturilor. Intel nu aprobă companiile sau produsele spre care arată legăturile şi îşi rezervă dreptul de a menţiona acest lucru pe paginile sale Web. Dacă decideţi să accesaţi oricare dintre site-urile terţelor părţi cu legături spre acest site, o faceţi pe propria răspundere.

înapoi sus

Politica expedierii ideilor nesolicitate

INTEL SAU ANGAJAŢII SĂI NU ACCEPTĂ SAU NU IAU ÎN CONSIDERARE IDEI NESOLICITATE, INCLUSIV IDEI DESPRE NOI CAMPANII DE PUBLICITATE, NOI PROMOŢII, NOI PRODUSE SAU TEHNOLOGII, PROCESE, MATERIALE, PLANURI DE MARKETING SAU DENUMIRI DE PRODUSE. NU TRIMITEŢI nici un FEL DE LUCRĂRI DE ARTĂ CRATIVE ORIGINALE, MOSTRE, MATERIALE DE PREZENTARE SAU ALTE LUCRĂRI. SINGURUL SCOP AL ACESTEI POLITICI ESTE EVITAREA POSIBILELOR NEÎNŢELEGERI SAU DISPUTE ÎN CAZUL ÎN CARE PRODUSELE SAU STRATEGIILE DE MARKETING ALE INTEL AR PUTEA PĂREA SIMILARE CU IDEI EXPEDIATE CĂTRE INTEL. PRIN URMARE, VĂ RUGĂM SĂ NU TRIMITEŢI IDEILE DUMNEAVOASTRĂ NESOLICITATE CĂTRE INTEL SAU ORICINE DE LA INTEL. ÎN CAZUL ÎN CARE, ÎN CIUDA SOLICITĂRII NOASTRE DE A NU NE TRIMITE IDEILE ŞI MATERIALELE DUMNEAVOASTRĂ, LE TRIMITEŢI ÎN CONTINUARE, VĂ RUGĂM SĂ ÎNŢELEGEŢI CĂ INTEL NU OFERĂ ASIGURĂRI CONFORM CĂRORA IDEILE ŞI MATERIALELE DUMNEAVOASTRĂ VOR FI TRATATE CA FIIND CONFIDENŢIALE SAU DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

înapoi sus

Generalităţi

Accesul utilizatorilor la acest Web site este reglementat de toate legile federale, naţionale şi locale aplicabile. Toate informaţiile disponibile pe acest Web site se află sub incidenţa legislaţiei americane cu privire la specificaţiile pentru export şi ar putea fi sub incidenţa legilor ţării în care locuiţi.

Intel nu face nici o declaraţie în privinţa faptului că Materialele de pe site ar fi potrivite sau disponibile pentru utilizare în şi din alte locuri şi că ar fi interzis accesul la ele din teritorii în care conţinutul lor este ilegal. Cei care aleg să acceseze acest site din alte locuri, o fac din propria iniţiativă şi sunt răspunzători pentru respectarea legislaţiei locale în vigoare.

Aceste Condiţii constituie singurul acord între dumneavoastră şi Intel Corporation şi reglementează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului. Este posibil ca pentru fiecare utilizator să existe alţi termeni şi condiţii suplimentare care pot fi aplicate în cazul în care utilizatorul respectiv utilizează servicii afiliate, conţinut de la terţe părţi sau pachete software de la terţe părţi. Condiţiile şi relaţia dintre dumneavoastră şi Intel vor fi reglementate de legile statului Delaware, S.U.A. indiferent de conflictele cu prevederile legale şi fiecare parte va apela la jurisdicţia proprie şi exclusivă a instanţelor din interiorul statului. Dacă orice prevedere a Condiţiilor este considerată de un tribunal din jurisdicţia competentă ca fiind nevalidă, părţile sunt cu toate acestea de acord că tribunalul trebuie să încerce să aplice intenţiile părţilor, aşa cum sunt ele reflectate în respectiva prevedere, iar alte prevederi ale Condiţiilor vor rămâne în vigoare şi vor fi aplicate.

În cazul oricărei încălcări ale acestor reguli şi reglementări, Intel îşi păstrează dreptul de a căuta toate remediile disponibile prin lege şi în echitate pentru asemenea încălcări.

Intel poate revizui oricând aceste Condiţii de utilizare prin actualizarea acestei publicări. Reveniţi periodic pe această pagină pentru a citi Condiţiile curente de utilizare întrucât acestea sunt obligatorii pentru dumneavoastră. Anumite prevederi ale acestor Condiţii de utilizare ar putea fi înlocuite de notificări legale sau informaţii juridice concepute special pentru anumite site-uri Web sau Materiale.