Felhasználási feltételek

vissza a tetejére

A Feltételek hatálya

E Felhasználási feltételek az Intel összes weboldalára vonatkozóan irányadóak, legyen az akár szponzorált oldal, harmadik félen keresztül menedzselt oldal vagy valamely harmadik fél „hosted” oldala (a továbbiakban „Weboldalak”). A Feltételek az Intel weboldalakon keresztül biztosított összes forrásra és eszközre egyaránt vonatkoznak, ide értve, de nem kizárólagos módon a fejlesztési eszközöket, a letöltési és keresési területeket, a közösségi fórumokat, chat-szobákat, blogokat, oldalak megosztását, illetve a termékinformációkat. A Feltételek most és a jövőben egyaránt az Intel összes weboldalára nézve irányadóak. Az összes olyan anyag megjelölése, amelyre a Felhasználási feltételek az irányadóak, a továbbiakban „Anyagok”.

Az Intel tevékenység-, illetve programspecifikus Szolgáltatási feltételeket is szabhat, például akkor, ha interaktív anyagokat szolgáltat és/vagy valamely felhasználó által generált tartalmat tesz elérhetővé. Ilyen esetben, ameddig e Feltételek nem kerülnek összeütközésbe a programspecifikus Szolgáltatási feltételek előírásaival, a jelen Feltételek teljes körűen irányadóak és hatályosak maradnak.

vissza a tetejére

Biztonság és titoktartás

Személyes információk: Az Intel weboldalain keresztül rendelkezésre bocsátott információkra, illetve az ott elérhetővé tett anyagokra az Intel titoktartási szabályai az irányadók.

Tagsághoz kapcsolódó felhasználói azonosító, jelszó és biztonság: Az Intel időközönként olyan program- vagy tevékenységspecifikus oldalt is szolgáltathat, amihez tagsági felhasználói azonosító és/vagy az adott oldalhoz tartozó jelszó szükséges. Ilyen esetben a jelszó és a felhasználói azonosító titkosságának megőrzése teljes mértékben az Ön felelőssége. Továbbá, Ön teljes körű felelősséggel tartozik bármely olyan tevékenységért, ami az Ön felhasználói azonosítójához kapcsolódik. Ön elfogadja, hogy felhasználói azonosítójának jogosulatlan felhasználása vagy az itt szereplő biztonsági előírások bármely egyéb megsértése esetén haladéktalanul értesíti az Intelt. Az Intel nem vonható felelősségre az Ön jelszavának, illetve felhasználói azonosítójának valamely más személy által - akár az Ön tudtával, akár a tudta nélkül - történő felhasználása eredményeként bekövetkező kárért. Ön azonban felelősséggel tartozik mindazon kárért, amit akár az Intelnek, akár valamely másik félnek okozott az Ön felhasználói azonosítójának, illetve jelszavának valamely más személy által történő felhasználása. Az adott felhasználói azonosító birtokosának hozzájárulása nélkül Ön soha, senki felhasználói azonosítóját nem használhatja.

vissza a tetejére

Felhasználási feltételek

Személyes, nem kereskedelmi célú felhasználás: E weboldal személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra szolgál. A Feltételekben szereplő, ellentétes értelmű szabályozás, illetve rendelkezés hiányában Ön nem módosíthatja, másolhatja, terjesztheti, továbbíthatja, nem jelenítheti meg és nem mutathatja be, nem sokszorosíthatja, nem teheti közzé, nem engedélyezheti és nem hozhat létre az Anyagokból származó információkat, szoftvert, termékeket, illetve szolgáltatásokat, továbbá azokat nem adhatja tovább, illetve nem értékesítheti.

Továbbá nem használhatja fel az oldalon található anyagokat, illetve nem segítheti elő azok felhasználását annak megállapítására, hogy az azokban szereplő Intel termékek sértenek vagy egyéb módon érintenek-e szabadalmi jogokat.

Jogtalan, illetve tiltott felhasználás kizárása: Ön elfogadja, hogy a weboldalakat, illetve az anyagokat semmilyen jogtalan, a Felhasználási feltételekben tiltott célra nem használja fel. Ön nem teheti a következőket:

 1. nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem küldhet e-mailben, nem továbbíthat, illetve egyéb módon nem tehet elérhetővé törvénybe ütköző, káros, fenyegető, gyalázkodó, zaklató, nem egyenes, rágalmazó, közönséges, obszcén, becsületsértő, más privát szféráját megsértő, gyűlölködő, illetve faji, etnikai vagy más szempontból nem kívánatos tartalmakat;
 2. nem használhatja fel a weboldalakat, anyagokat, szolgáltatásokat, illetve tevékenységeket a célból, hogy másokat „becserkésszen”, vagy egyéb módon zaklasson, illetve nekik ártson;
 3. nem személyesíthet meg senkit (természetes vagy jogi személyt), ide értve, de nem kizárólagos módon, az Intel ügyintézőit, a fórum vezetőjét, útmutatóját vagy gazdáját, továbbá nem jelölheti meg tévesen vagy megtévesztő módon valamely természetes vagy jogi személyhez fűződő kapcsolatát, valamint a tiltott magatartással és tevékenységekkel összefüggésben nem gyűjthet és nem tárolhat személyes adatokat más felhasználókról;
 4. nem hamisíthatja meg, illetve egyéb módon nem manipulálhatja az azonosítókat a weboldalon vagy az anyagokon keresztül továbbított bármely tartalom eredetének elrejtése céljából;
 5. nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem küldhet e-mailben, nem továbbíthat, illetve egyéb módon nem tehet elérhetővé olyan tartalmakat, amelyeket törvényesen, illetve valamely szerződéses, illetve bizalmi kapcsolat alapján nem áll jogában elérhetővé tenni (pl. belső információk, munkaviszonyhoz kapcsolódóan, illetve titoktartási megállapodás alapján megismert vagy felfedett, védett és bizalmas információk);
 6. nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem küldhet e-mailben, nem továbbíthat, illetve egyéb módon nem tehet elérhetővé olyan tartalmakat, amelyek sértik bármely fél szabadalomhoz, védjegyhez, kereskedelmi titokhoz fűződő, vagy szerzői, illetve egyéb tulajdonjogát („Jogok”);
 7. nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem küldhet e-mailben, nem továbbíthat, illetve egyéb módon nem tehet elérhetővé jogosulatlan hirdetést, promóciós anyagokat, „junk mail”-t, „spam”-et, lánclevelet és piramisjátékot, illetve egyéb tolakodó tartalmakat;
 8. nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem küldhet e-mailben, nem továbbíthat, illetve egyéb módon nem tehet elérhetővé szoftvervírusokat vagy egyéb olyan számítógépes kódokat, fájlokat, illetve programokat tartalmazó anyagokat, amelyek a számítógépes szoftver, hardver, vagy a távközlési eszközök működésének megszakítását, tönkre tételét vagy korlátozását célozzák;
 9. nem használhatja fel a weboldalt, illetve az anyagokat olyan módon, ami károsítja, működésképtelenné teszi, túlterheli vagy megrongálja az Intel szerverét, illetve hálózati kapcsolatait, továbbá ami a weboldalhoz, illetve az anyagokhoz kapcsolódó hálózatokra vonatkozó követelményekbe, eljárásokba, szabályokba vagy előírásokba ütközik, valamint ami ellentétes a weboldalak, illetve az anyagok más fél által történő felhasználásával és annak élvezetével;
 10. számítógépes kalózkodással (hacking), adatbányászattal vagy egyéb módon Ön nem tehet kísérletet arra, hogy jogosulatlanul hozzáférjen az Intel szerveréhez, illetve anyagaihoz kapcsolódó bármely weboldalhoz vagy anyaghoz, más felhasználói azonosítókhoz, számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz, továbbá más egyéb úton sem szerezhet meg, illetve nem kísérelhet meg beszerezni olyan anyagokat vagy információkat, amelyeket nem szándékos módon tettek elérhetővé a weboldalakon, illetve az anyagokon keresztül;
 11. sem szándékosan, sem nem szándékos módon nem szegheti meg az irányadó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi szintű jogszabályokat, ide értve, de nem kizárólagos módon, az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsde Bizottsága (U.S. Securities and Exchange Commission) által kihirdetett előírásokat, bármely nemzeti vagy más értékpapír-tőzsde - többek között a New Yorki-i Értéktőzsde (New York Stock Exchange), az Amerikai Értéktőzsde (American Stock Exchange), vagy a NASDAQ - szabályait, továbbá bármely törvényesen hatályos szabályozást; és/vagy
 12. nem támogathatja anyagilag vagy erőforrásokkal azokat a szervezeteket (illetve nem leplezheti és nem rejtheti el az anyagi támogatás, illetve az ilyen erőforrások jellegét, helyét, eredetét, illetve azok biztosítóját), amely szervezeteket a bevándorlási és állampolgársági törvény (Immigration and Nationality Act) 219. paragrafusa értelmében az Egyesült Államok kormánya külföldi terrorista szervezetként határozott meg.

Az Egyesült Államok kormányával összefüggő jogi megszorítások: Az Intel szoftvert tartalmazó anyagok biztosítása „RESTRICTED RIGHTS" (jogi megszorítások) mellett történik. A kormány részéről történő felhasználásra, sokszorosításra vagy közzétételre a FAR52.227-14 és DFAR252.227-7013 szövetségi beszerzési rendeletek mindenkor hatályos változataiban foglalt megszorítások vonatkoznak. Azzal hogy a kormány felhasználja az anyagokat, egyúttal elismeri az Intelnek az azokhoz fűződő tulajdonjogait.

vissza a tetejére

Közlés és nyilvánosságra hozatal

Szavatosság kizárása: Az Intel Corporation és/vagy világszerte megtalálható közvetlen vagy közvetett fiókvállalatainak és leányvállalatainak („Intel”) anyagai, illetve az Intel weboldalak az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatásnak minősülnek és csupán tájékoztatási célt szolgálnak. ÖN TISZTÁBAN VAN A KÖVETKEZŐKKEL ÉS HATÁROZOTTAN ELFOGADJA, HOGY:

 • A WEBOLDAL ÉS AZ ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA KIZÁRÓLAG SAJÁT KOCKÁZATRA TÖRTÉNIK. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA „OLYAN AMILYEN”, ILLETVE „AHOGYAN RENDELKEZÉSRE ÁLL” ALAPON TÖRTÉNIK, MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, BELEÉRTVE A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA, A SZELLEMI TULAJDONJOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA, ILLETVE A CÉLALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS.
 • BÁRMELY ANYAG LETÖLTÉSE, ILLETVE ANNAK AZ ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA ÚTJÁN, EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ BESZERZÉSE AZ ÖN BELÁTÁSA SZERINT, SAJÁT KOCKÁZATRA TÖRTÉNIK. AZ ANYAGOK LETÖLTÉSÉBŐL EREDŐEN AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN VAGY MÁS ESZKÖZEIBEN BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT, ILLETVE AZ ADATVESZTÉSÉRT KIZÁRÓLAG ÖNT TERHELI FELELŐSSÉG.
 • AZ INTEL ÉS ANNAK BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A WEBOLDALAK, ILLETVE ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY AZ AZOK FELHASZNÁLÁSÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT (IDE ÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOS MÓDON, A PROFITVESZTESÉGBŐL, AZ ÜZLET- ÉS INFORMÁCIÓVESZTÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT), MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROKAT AZ INTEL TUDOMÁSÁRA HOZTÁK. TEKINTETTEL ARRA, HOGY EGYES JOGHATÓSÁGOK TILTJÁK A JÁRULÉKOS MÓDON, ILLETVE MELLÉKESEN FELMERÜLŐ KÁROKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT, ILLETVE KORLÁTOZÁSÁT, A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE ESETLEG NEM VONATKOZIK.

Felelősségkorlátozás: ÖN TISZTÁBAN VAN VELE ÉS KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY AZ INTEL ÉS LICENCTULAJDONOSAI NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL ÖNNEK A KÖVETKEZŐKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN:

 • AZ INTEL ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE KONKRÉT, KÖZVETETT VAGY JÁRULÉKOS KÁRÉRT, ILLETVE A FELHASZNÁLÁS HIÁNYÁBÓL, ADATVESZTÉSBŐL, ILLETVE PROFITVESZTESÉGBŐL EREDŐ KÁROKÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, AKÁR GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSKÉNT BEKÖVETKEZŐ, VALAMELY SZOFTVER, DOKUMENTUM FELHASZNÁLÁSÁVAL VAGY BEMUTATÁSÁVAL, AVAGY A WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK VAGY INFORMÁCIÓK NYÚJTÁSÁVAL, ILLETVE EZEK NYÚJTÁSÁNAK ELMULASZTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN;
 • AZ ÖNNÉL BEKÖVETKEZŐ VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT AZOKÉRT, MELYEK ABBÓL EREDNEK, HOGY ÖN BÍZOTT VALAMELY TARTALOM TELJESSÉGÉBEN, PONTOSSÁGÁBAN, ILLETVE LÉTEZÉSÉBEN, TOVÁBBÁ AZ ESETLEGESEN AZ INTEL ÁLTAL OKOZOTT AZON KÁROKÉRT, MELYEK OKA A SZOLGÁLTATÁSOK, DOKUMENTUMOK, A WEBOLDAL, A TARTALMAK MEGVÁLTOZTATÁSA, ILLETVE A WEBOLDAL (VAGY ANNAK VALAMELY JELLEMZŐJÉNEK) ÁLLANDÓ VAGY ÁTMENETI JELLEGGEL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNTETÉSE; ILLETVE, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ, AZ OLYAN KÁROKÉRT, MELYEK ABBÓL EREDNEK, HOGY ÖN NEM GONDOSKODOTT A JELSZÓ VAGY A FELHASZNÁLÓI AZONOSÍTÓ BIZTONSÁGÁRÓL, ILLETVE TITKOSSÁGÁRÓL;
 • AZ INTEL FELELŐSSÉGÉNEK FENTI KORLÁTOZÁSAI AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA AZ INTEL TUDOMÁSÁRA HOZTÁK E VESZTESÉGEK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETSÉGESSÉGÉT, ILLETVE HA AZ INTELNEK TUDATÁBAN KELLETT LENNIE EZZEL A LEHETŐSÉGGEL.

Kártalanítás: Ön elfogadja, hogy kártalanítja az Intelt és annak ügyintézőit, ügynökeit, alkalmazottait, partnereit és licenctulajdonosait, illetve gondoskodik arról - beleértve a méltányos ügyvédi költségeket is -, hogy harmadik fél velük szemben ne támaszthasson igényt vagy követelést a weboldalakon és az anyagokon keresztül rendelkezésre bocsátott, közzétett, továbbított vagy egyéb módon elérhetővé tett tartalom kapcsán, illetve a weboldalak, illetve anyagok felhasználásával, az azokhoz való kapcsolódással, a jelen Felhasználási feltételek vagy az oldalspecifikus Felhasználói feltételek megsértésével, továbbá mások jogainak megsértésével összefüggésben.

Pontosság és teljesség: Az Intel nem szavatolja a weboldalakon, illetve az anyagokban található információk, szövegek, grafikus ábrák, linkek és egyéb adatok pontosságát, illetve teljességét.

Változtatások és frissítések: Az Intel fenntartja a weboldalak, illetve az anyagok (valamint azok egyes részei) külön értesítés nélküli módosításának, valamint azok állandó vagy átmeneti jelleggel történő szüneteltetésének jogát. Az Intel külön értesítés nélkül, bármikor változtatásokat eszközölhet a weboldalakon, valamint az anyagokban, illetve az azokban ismertetett termékek kapcsán. Az Intel nem vállal kötelezettséget a weboldalak, illetve anyagok frissítésére.

Előrejelzésre utaló megállapítások: A weboldalon található egyes információk bizonyos jövőbeni eseményekre vagy az Intel jövőbeni pénzügyi teljesítményére utaló előrejelzéseket vagy más előretekintő megállapításokat tartalmazhatnak. Előrejelzés jellegű megállapításnak minősülnek az olyan szavak, kifejezések, illetve azok variációi, mint például a „várhatóan", a „célul tűzi ki", a „tervezi," az „úgy véli," a „továbbra is”, vagy a „lehetséges”. Előrejelzés jellegű megállapításnak minősülnek továbbá a jövőben pénzügyi teljesítményre, az üzleti tevékenységünk várható bővülésére és tendenciáira, valamint a jövőbeni események, illetve körülmények egyéb jellemzésére utaló kijelentések is. E kijelentések nem tényadatok, azok jelenlegi várakozásainkon alapulnak, ennek megfelelően számos kockázati tényezőnek és bizonytalanságnak vannak kitéve, tehát a tényleges események, illetve eredmények azokhoz képest lényeges eltérést mutathatnak. További információkért kérjük, tekintsék meg az Intellel kapcsolatosan az Értékpapír és Tőzsde Bizottságnál (Securities and Exchange Commission) fellelhető nyilvántartásokat, különös tekintettel a bevételekkel kapcsolatos legfrissebb közleményre, valamint a legújabb 10-Q, illetve 10-K jelű űrlapra, mindazon kockázati tényezőkkel összefüggésben, amelyek következtében a tényleges eredmények jelentős mértékű eltérést mutathatnak az előrejelzésre utaló kijelentésekben foglaltakhoz képest, így például - többek között - a következő területeken: változó termékkereslet; az Intel versenytársainak termékbevezetései; az árképzésre ható nyomás; gyártással kapcsolatos kérdések, pl. termékhibák, hibajegyzék, a vártnál alacsonyabb gyártási jövedelmezőség, illetve alkatrészellátás.

vissza a tetejére

Tartalommal kapcsolatos közlés

Tulajdonlás: Ön elismeri és elfogadja, hogy az anyagokkal és a weboldalakkal összefüggő összes jog, jogcím az Intel tulajdonát képezi, továbbá elismeri és elfogadja az Intelnek az azokhoz fűződő érdekeit, így például az Intel márkaneveit, védjegyeit, szolgáltatói megjelöléseit, logóit, domainneveit és egyéb, a márkához kapcsolódó megkülönböztető jellemzőit (legyenek e jogok bejegyzettek vagy sem, illetve függetlenül attól, hogy e jogok a világban léteznek-e), valamint Ön elismeri és elfogadja, hogy azok, az egész világra kiterjedő módon, szerződi jogi védelem és egyezményben foglalt rendelkezések oltalma alatt állnak. Az Intel előzetes írásbeli engedélye nélkül a fentiek nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, nem módosíthatók, nem tehetőek közzé, nem tölthetők fel, nem tehetők közzé, nem továbbíthatók, illetve nem oszthatók fel. Erre vonatkozó kifejezett rendelkezés hiányában az Intel sem kifejezett módon, sem vélelmezett módon nem biztosít Önnek jogot bármely szabadalom, szerzői jog, védjegy, illetve bizalmas kereskedelmi információ kapcsán.

Fordítás: Amennyiben az Intel biztosítja a jelen Felhasználási feltételek angol nyelvű változatának fordítását, akkor Ön elfogadja azt, hogy a fordítás csupán kényelmi célokat szolgál, illetve az Ön és az Intel között kapcsolat tekintetében a Felhasználási feltételek angol nyelvű változata az irányadó. A Felhasználási feltételek angol nyelvű változata és a fordítás között mutatkozó bármely eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

Harmadik fél által biztosított tartalom: A weboldalak és az anyagok tartalmazhatnak felhasználók vagy harmadik felek által közzétett olyan tartalmakat is, amelyeket az Intel nem ellenőrzött, illetve nem hagyott jóvá, és az ilyen tartalom kizárólag ügyfeleink és felhasználóink kényelmét szolgálja. Az Intel semmilyen jogcímen nem vonható felelősségre a mások által közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalomért, beleértve többek között a hibákat, a kihagyásokat vagy az általuk okozott bármiféle kárt. BÁRMELY ANYAG LETÖLTÉSE, ILLETVE ANNAK AZ ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA ÚTJÁN, EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ BESZERZÉSE AZ ÖN BELÁTÁSA SZERINT, SAJÁT KOCKÁZATRA TÖRTÉNIK. AZ ANYAGOK LETÖLTÉSÉBŐL EREDŐEN AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN VAGY MÁS ESZKÖZEIBEN BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT, ILLETVE AZ ADATVESZTÉSÉRT KIZÁRÓLAG ÖNT TERHELI FELELŐSSÉG. A felhasználással Ön egyben elfogadja azt, hogy a harmadik felek által biztosított tartalmak felhasználásával összefüggő kockázatokat Önnek kell mérlegelnie és viselnie, többek közt az ilyen tartalom pontosságával, teljességével, illetve hasznosságával összefüggésben is. A weboldalakon vagy az anyagokban közzétett információk és azok felhasználása kapcsán a jelen Felhasználási feltételek, illetve bármely egyéb program- és oldalspecifikus feltételek az irányadóak.

vissza a tetejére

Termékekkel kapcsolatos Intel-közlemények és információk

Korlátozások: AZ INTEL® TERMÉKEIVEL KAPCSOLATOSAN A WEBOLDALON VAGY AZ ANYAGOKBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK KAPCSÁN, SEM A KERESETI JOG KORLÁTOZÁSÁVAL, SEM EGYÉB MÓDON, SEM KIFEJEZETT, SEM VÉLELMEZETT MÓDON, A SZELLEMI TULAJDONJOGOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A WEBOLDAL, ILLETVE AZ ANYAGOK NEM BIZTOSÍTANAK JOGOSULTSÁGOT. AZ E TERMÉKEKRE VONATKOZÓ INTEL ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEKBEN FOGLALTAKON KÍVÜL AZ INTEL SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLAL, ÉS MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT KIZÁR AZ INTEL TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, A CÉLALKALMASSÁGÉRT, AZ ELADHATÓSÁGÉRT, VALAMELY SZABADALOM, SZERZŐI JOG VAGY MÁS SZELLEMI TULAJDONJOG MEGSÉRTÉSÉÉRT VÁLLALT FELELŐSSÉGET VAGY SZAVATOSSÁGOT IS BELEÉRTVE.

Az Intel-termékek felhasználása: Az Intel® termékeit nem orvosi, életmentő vagy létfenntartó alkalmazásokba szánták. AZ INTELLEL KÖTÖTT, KÜLÖN ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT EGYÉB SZABÁLYOZÁS HIÁNYÁBAN AZ INTEL-TERMÉKEKET NEM OLYAN ALKALMAZÁSOKHOZ TERVEZTÉK, ILLETVE SZÁNTÁK, MELYEK SORÁN AZ INTEL-TERMÉK MEGHIBÁSODÁSA SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLESETET OKOZHAT.

A specifikáció megváltoztatása: Az Intel külön értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja a specifikációkat és termékleírásokat. A tervezők nem hagyatkozhatnak a „reserved” (fenntartott), illetve az „undefined” (nem meghatározott) jelzéssel ellátott tulajdonságok vagy utasítások hiányára, illetve jellemzőire. Ezeket az Intel jövőbeni definiálás céljából fenntartja és semmilyen felelősséget nem vállal az ezek jövőbeni megváltoztatásából eredő ütközésért és inkompatibilitásért. A weboldalon, illetve az anyagokban található termékinformációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Ezen információk alapján ne véglegesítsen megjelenést.

Processzorszámok: Az Intel processzorszámok nem teljesítmény-mérőszámok. A processzorszámok csak az egyes processzorcsaládokon belüli tulajdonságokat különböztetik meg, nem pedig a különböző processzorcsaládok között tesznek különbséget.

Hibák és hibajegyzék: A weboldalon, illetve az anyagokban található termékismertetők tervezési hibákat, illetve hibajegyzék néven ismert hibákat tartalmazhatnak, melyek eredményeként a termék eltérést mutathat a közzétett specifikációtól. Az aktuális hibajegyzéket kérésre megküldjük. A termék megrendelése előtt a legfrissebb specifikációt kérje az Intel helyi értékesítési irodájától, illetve a forgalmazótól.

Összehasonlítás (benchmarks) és teljesítményigények: A weboldalon található teljesítmény-tesztek és -besorolások mérésére specifikus számítógépes rendszerek és/vagy alkatrészek segítségével kerül sor és azok az Intel-termékeknek az e teszteken keresztül mért hozzávetőleges teljesítményét jelzik. Egy adott rendszer hardver- és szoftverkiépítésének vagy -konfigurációjának bármely különbsége befolyásolhatja a tényleges teljesítményt. A vásárlóknak egyéb információforrásokra is támaszkodniuk kell, abból a célból, hogy értékeljék a vásárolni kívánt rendszerek vagy alkatrészek teljesítményét. A teljesítmény-tesztekkel és az Intel-termékek teljesítményével kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel az „Intel Performance Benchmark Limitations” oldalt.

A teljesítmény-tesztek során használt szoftverek és munkaterhelések Intel mikroprocesszorokra optimalizáltak lehetnek. A SYSmark, a MobileMark és más teljesítmény-tesztek mérései meghatározott számítógépes rendszereken, hardvereken, szoftvereken, műveleteken és funkciókon alapulnak. Ezen tényezők közül bármelyiknek a megváltoztatása az eredmények módosulásához vezethet. Kérjük, amennyiben a tervezett vásárlását teljes körűen szeretné értékelni, forduljon más teljesítmény-tesztek eredményeihez és egyéb információkhoz is, beleértve az adott termék más termékekkel való együttes teljesítményét.

Nem-Intel összehasonlítási pontok (Non-Intel benchmarks): Az Intel nem ellenőrzi és nem vizsgálja felül az anyagokban, illetve a weboldalakon található, harmadik fél által tett összehasonlítások vagy az ilyen weboldalak kialakítását, illetve azok megvalósítását. Az Intel arra bíztatja vásárlóit, hogy keressék fel a hivatkozott vagy azokat a weboldalakat, amelyeken hasonló teljesítmény-összehasonlítások találhatók, és győződjenek meg arról, hogy a hivatkozott összehasonlítások pontosak-e, valamint tükrözik-e a megvásárolható rendszerek teljesítményét.

Szimulált összehasonlítások (Simulated benchmarks): A szimulált eredmények kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az eredmények egy architektúra-szimulátoron futó szimulációkból származnak. Egy adott rendszer hardver- és szoftverkiépítésének vagy -konfigurációjának bármely különbsége befolyásolhatja a tényleges teljesítményt.

vissza a tetejére

Külön közlemény az Intel-szoftver kapcsán

A weboldalakról letölthető bármely Intel-szoftver („Szoftver”) az Intel és/vagy beszállítói szerzői jog által védett munkája. A szoftver használatára vonatkozóan a szoftvert kísérő vagy azzal együtt járó, végfelhasználói licenc-megállapodás feltételei az irányadók ("License Agreement"), amennyiben van ilyen. A licenc-megállapodás előzetes elfogadása nélkül a végfelhasználó a licenc-megállapodással kísért, vagy azzal együtt járó szoftver installálását nem tudja elvégezni. A szoftver kizárólag végfelhasználók általi felhasználási célból, a licenc-megállapodásnak megfelelően tölthető le. A szoftvernek a licenc-megállapodással ellentétes sokszorosítása vagy viszontforgalmazása kifejezetten törvénybe ütköző, így az súlyos polgári, illetve büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet. A törvény megsértőivel szemben, a jogszabályban biztosított maximális lehetőséget figyelembe véve, peres eljárás indítására kerül sor.

AZ ELŐZŐEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, AZ INTEL-SZOFTVER MÁS SZERVERRE VAGY HELYRE TÖRTÉNŐ ÁTMÁSOLÁSA, ILLETVE SOKSZOROSÍTÁSA TOVÁBBI SOKSZOROSÍTÁS VAGY FORGALMAZÁS CÉLJÁBÓL KIFEJEZETTEN TILOS, KIVÉVE, HA AZ ILYEN SOKSZOROSÍTÁST, ILLETVE TOVÁBBFORGALMAZÁST A SZOFTVERT KÍSÉRŐ LICENC-MEGÁLLAPODÁS KIFEJEZETTEN MEGENGEDI. A SZOFTVER SZAVATOSSÁGA, AMENNYIBEN VAN ILYEN, A LICENC-MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEINEK FELEL MEG. A LICENC-MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT SZAVATOSSÁG HIÁNYÁBAN AZ INTEL KIZÁR MINDEN, A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS SZAVATOSSÁGOT ÉS EGYÉB FELTÉTELT, BELEÉRTVE MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, ILLETVE TÖRVÉNYES, AZ ELADHATÓSÁGGAL, A CÉLALKALMASSÁGGAL, A JOGCÍMMEL ÉS VALAMELY JOG MEGSÉRTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT.

WEBOLDALÁNAK RÉSZEKÉNT VAGY SZOFTVERTERMÉKEIBEN AZ INTEL - KÉNYELMI MEGFONTOLÁSBÓL - RENDELKEZÉSRE BOCSÁTHAT BIZONYOS ESZKÖZÖKET ÉS SEGÉDPROGRAMOKAT, FELHASZNÁLÁS ÉS/VAGY LETÖLTÉS CÉLJÁBÓL. AZ INTEL NEM SZAVATOLJA AZ ILYEN ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATÁBÓL EREDETŐ EREDMÉNYEK PONTOSSÁGÁT, ILLETVE AZOK TELJESÍTMÉNYÉT. KÉRJÜK, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÚTJÁN VAGY AZ INTEL SZOFTVERTERMÉKEIBEN ELÉRHETŐVÉ TETT ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN TARTSÁK TISZTELETBEN MÁSOK SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGAIT.

vissza a tetejére

Külön közlemény az Intel-dokumentumok kapcsán

A weboldalon található, az Intel tulajdonát képező kiadványok, sajtóközlemények, adatlapok, specifikációt tartalmazó dokumentumok, gyakori kérdések stb. („Dokumentumok”) azzal a feltétellel használhatók fel, hogy: (1) az alábbi szerzői jogi megjegyzés az összes másolaton megjelenik, valamint mind a szerzői jogi megjegyzés, mind a jelen engedélyre vonatkozó megjegyzés egyaránt megjelenik, (2) a szolgáltatás útján biztosított e dokumentumok kizárólag tájékoztatási, nem pedig kereskedelmi, illetve személyes felhasználási célt szolgálnak, azokról nem készülnek másolatok, illetve nem kerülnek át más hálózati számítógépre, illetve nem sugározzák azokat a médiában, valamint (3) a dokumentumok nem kerülnek módosításra. Iskolai felhasználási célból az akkreditált oktatási intézmények, pl. a „K-12” intézmények (az óvodától a 12. osztályig), az egyetemek, a magán/állami középiskolák, valamint az állami közösségi középiskolák a dokumentumokat letölthetik és sokszorosíthatják. Az iskolán (osztálytermen) kívüli terjesztéshez azonban kifejezett írásbeli engedélyre van szükség. A bármely egyéb célú felhasználást a törvény kifejezetten tiltja, így az súlyos polgári, illetve büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet. A törvény megsértőivel szemben, a jogszabályban biztosított maximális lehetőséget figyelembe véve, peres eljárás indítására kerül sor.

A fent részletezett dokumentumok nem foglalják magukba a weboldal vagy bármely más, az Intel tulajdonát képező, az Intel által működtetett, engedélyezett vagy felügyelt oldal kialakítását, illetve elrendezését. A weboldal elemeit a kereskedelmi csomagolásra, a védjegyre, a tisztességtelen versenyre vonatkozó és egyéb jogszabályok védik, azok sem részben, sem egészben nem másolhatók le, illetve nem utánozhatók. Az Intel kifejezett engedélye nélkül a weboldalak logója, grafikája, hangja vagy képi megjelenítése nem másolható le és nem adható tovább.

A WEBOLDALON BÁRMELY CÉLBÓL KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOKBAN ÉS A KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK MEGFELELŐSÉGÉÉRT AZ INTEL NEM ÁLL HELYT. AZ ILYEN DOKUMENTUMOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK KÖZZÉTÉTELE „OLYAN AMILYEN” ALAPON TÖRTÉNIK, BÁRMIFÉLE SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. AZ INTEL KIZÁR MINDEN, AZ INFORMÁCIÓVAL KAPCSOLATOS SZAVATOSSÁGOT ÉS EGYÉB FELTÉTELT, BELEÉRTVE MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, ILLETVE TÖRVÉNYES, A CÉLALKALMASSÁGGAL, A JOGCÍMMEL ÉS VALAMELY JOG MEGSÉRTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT. AZ INTEL ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE KONKRÉT, KÖZVETETT VAGY JÁRULÉKOS KÁRÉRT, ILLETVE A FELHASZNÁLÁS HIÁNYÁBÓL, ADATVESZTÉSBŐL, ILLETVE PROFITVESZTESÉGBŐL EREDŐ KÁROKÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, AKÁR GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSKÉNT BEKÖVETKEZŐ, A SZOLGÁLTATÁS KAPCSÁN BIZTOSÍTOTT INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁVAL, ILLETVE AZOK BEMUTATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

A WEBOLDALON KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK MŰSZAKI PONTATLANSÁGOKAT VAGY TIPOGRÁFIAI HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK. EZEN INFORMÁCIÓK VÁLTOZTATÁSÁRA IDŐSZAKOSAN KERÜL SOR. AZ INTEL BÁRMIKOR FEJLESZTHETI ÉS/VAGY MEGVÁLTOZTATHATJA AZ ISMERTETETT TERMÉKE(KE)T ÉS/VAGY A PROGRAMO(KA)T.

vissza a tetejére

DMCA szerzői jogok megsértésével kapcsolatos bejelentéstétel

Az Egyesült Államok törvényei alapján, a 17. paragrafus 512(c)(2) bekezdés értelmében, a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos bejelentést a szolgáltató által kijelölt ügynökhöz kell eljuttatni. A RÉSZLETEZETT ELJÁRÁST NEM KÖVETŐ BEJELENTÉSEK VÁLASZ NÉLKÜL MARADHATNAK

Lásd a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos bejelentéstételt és a vonatkozó eljárást.

A sorozatosan jogsértő, az Intel weboldalait felhasználó fióktulajdonost vagy előfizetőt megfelelő körülmények mellett az Intel kizárhatja a felhasználásból. Amennyiben Ön úgy véli, hogy valamely felhasználó vagy előfizető sorozatosan jogsértést követ el, akkor kérjük, a fenti útmutatót követve vegye fel a kapcsolatot az Intel DMCA-ügynökével és adja meg a szükséges információkat annak kiderítéséhez, hogy az adott felhasználó vagy előfizető valóban sorozatos jogsértést követett-e el.

vissza a tetejére

Felhasználói tartalmak

Definíció: Az Intel oldalaira felkerülő felhasználói tartalmak - nem kizárólagos módon - a következők lehetnek: felhasználói regisztráció, részvétel, információk közösségi megosztása, postázás, feltöltés, link csatolása, letöltés és továbbítás, megjelenítés, blogolás, megjegyzések, chat-szoba, faliújság és fórum-részvétel, tartalom felhelyezése, illetve továbbítása, így többek között grafikák, művészi anyagok, szoftver, kód, adatok, szöveg, video- és hanganyagok, szöveg, vélemények, leírások stb. („Felhasználói tartalom”). A felhasználók által feltett tartalmak megjelölése a továbbiakban „Felhasználói tartalom."

Jóváhagyás nélkül: Az Intel nem hagyja jóvá az oldalakon megjelenő felhasználói tartalmakat, az itt kifejtett véleményeket, ajánlásokat és az elhelyezett felhasználói tartalmakkal kapcsolatosan kifejezetten kizár minden felelősséget. Az Intel weboldalain nem engedi meg a szerzői, illetve a szellemi tulajdonjogokat sértő tevékenységet és amennyiben a megfelelő úton értesítést kap arról, hogy az ilyen tartalom mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogaiba ütközik, akkor a DMCA-rendelkezéseknek megfelelően az adott felhasználói tartalmat eltávolítja. Az Intel fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül eltávolítson felhasználói tartalmakat.

Tulajdonlás: Az Intel nem tulajdonosa a weboldalain, illetve az anyagokban, avagy azokon keresztül közzétett, feltett, továbbított, elérhetővé tett és megjelenített felhasználói tartalmaknak, így többek között adatoknak, szövegeknek, hang-, kép- és videoanyagoknak, ábráknak, szoftvernek, kódnak, audiofelvételeknek, információknak, grafikáknak, illetve ismertetőknek. Ellentétes megállapodás hiányában a felhasználói tartalomért pénzbeli térítés nem jár. Az Intel nem tartozik felelősséggel a feltett felhasználói tartalom közzétételéért, illetve felhasználásáért. Az Intel valamely meghatalmazott képviselőjével kötött ellenkező megállapodás hiányában az weboldalon továbbított, illetve közzétett anyag, információ vagy egyéb kommunikáció nem minősül bizalmasnak, illetve saját tulajdonnak.

Licenc: Kivéve, ha az a weboldalon vagy a tevékenységre vonatkozó feltételekben másképp nem szabályozott, a felhasználói tartalom közzétételével, bemutatásával, feltöltésével, felhelyezésével, biztosításával, illetve megadásával Ön az Intel, a szükséges licencbirtokosok és a weboldal felhasználói számára örökös, visszavonhatatlan és teljes körűen továbbadható, az egész világra kiterjedő, licencdíj-mentes és nem kizárólagos engedélyt ad a felhasználói tartalom (részben vagy egészben történő) felhasználására, terjesztésére, sokszorosítására, módosítására, változtatására, közzétételére, lefordítására, nyilvános előadására és levetítésére, illetve arra, hogy az ilyen tartalom bármely formában, akár kereskedelmi, akár nem kereskedelmi céllal, valamely jelenlegi vagy a későbbiekben kifejlesztett médiumba bekerülhessen.

Felhasználói kód: Az Intel weboldalán a felhasználó által feltett kód vagy anyagok közzétételére a közzétevő engedélyével kerül sor, annak felhasználására, illetve letöltésére a megadott licenc-feltételek mellett kerülhet sor. Az Intel nem vállal felelősséget a felhasználó által feltett kódért és nem szavatolja annak hibátlan működését.

Szavatosság és helytállás : A felhasználói tartalom közzétételével és elhelyezésével Ön szavatolja és helytáll érte, hogy a tartalom az Ön tulajdonát képezi, illetve azt egyéb módon ellenőrzése alatt tartja, ide értve, de nem kizárólagos módon, a felhasználói tartalom biztosításához, közléséhez, feltöltéséhez, elhelyezéséhez és rendelkezésre bocsátásához szükséges összes jogot. A felhasználói tartalomban található megjelenítések, fotók, képek és grafikus ábrázolások része vagy egésze („Képek”) vonatkozásában Ön szavatolja és helytáll érte, hogy (a) a Képek szerzői tulajdonjoga az Öné, illetve, hogy a Képek szerzői jogának tulajdonosa - a Képek felhasználási módjával és céljával összhangban, illetve a jelen Felhasználási feltételekben és az Anyagokban engedélyezett egyéb módon - engedélyt adott Önnek e Képek, illetve az azokban található bármely tartalom és/vagy megjelenítés felhasználására, (b) Ön jogosult a jelen Felhasználói feltételekben részletezett és szükséges licencek, illetve azok továbbadásának biztosítására, valamint (c) az ilyen Képeken szereplő személyek - amennyiben vannak ilyenek - a jelen Felhasználó feltételeknek szabályozottak szerint hozzájárultak a Képek felhasználásához.

Moderálás, illetve előszűrés: Ön elfogadja, hogy az Intel adott esetben elvégezheti a felhasználói tartalom moderálását, illetve előszűrését. Az Intel és megbízottai fenntartják a jogot arra, hogy az Intel belátása szerint, a weboldalon vagy az anyagok között szereplő felhasználói tartalmat előszűrjék, elutasítsák, illetve eltávolítsák. Az Intel azonban nem vállal felelősséget az ilyen felhasználói tartalomban foglaltakért, sem a szerzői jog vonatkozásában, sem a rágalmazás, a magánszféra, az obszcén tartalom vagy más egyéb tekintetében. Az előzőek korlátozása nélkül, az Intel jogosult eltávolítani a Felhasználói feltételekbe ütköző felhasználói tartalmakat.

vissza a tetejére

Linkek egyéb anyagokhoz, illetve oldalakhoz

A linkelt oldalakat az Intel nem ellenőrzi és a linkelt oldalért, illetve a linkelt oldalt tartalmazó linkért nem tartozik felelősséggel. Az Intel fenntartja a jogot, arra, hogy bármely linket, illetve csatolóprogramot bármikor megszüntessen. Az Intel nem állt helyt azokért a vállalatokért, illetve termékekért, amelyekhez e linkek kapcsolódnak, és fenntartja a jogot arra, hogy ezt a megjegyzést weboldalain is megtegye. Amennyiben Ön az ezen oldalhoz linkelt, harmadik felekhez tartozó oldalakhoz való hozzáférés mellett dönt, azt teljes mértékben saját felelősségére teszi.

vissza a tetejére

Kéretlen anyagok elhelyezésére vonatkozó szabályok

AZ INTEL, ILLETVE ALKALMAZOTTAI NEM FOGADNAK EL ÉS NEM VESZNEK FIGYELEMBE KÉRETLENÜL ELHELYEZETT ANYAGOKAT, ÍGY REKLÁMKAMPÁNYOKKAL, ÚJ PROMÓCIÓVAL ÉS TERMÉKEKKEL, ILLETVE TECHNOLÓGIÁVAL, FOLYAMATOKKAL, ANYAGOKKAL, MARKETINGTERVEKKEL VAGY ÚJ TERMÉKNEVEKKEL KAPCSOLATOS ANYAGOKAT. KÉRJÜK, NE KÜLDJENEK EREDETI KREATÍV MŰVÉSZETI ANYAGOKAT, MINTÁKAT, DEMÓKAT VAGY EGYÉB MUNKÁKAT. E SZABÁLY PUSZTÁN AZ ESETLEGES FÉLREÉRTÉSEK ÉS VITÁK ELKERÜLÉSÉT SZOLGÁLJA, AZ OLYAN HELYZETEKET, AMIKOR AZ INTEL TERMÉKEI, ILLETVE MARKETINGSTRATÉGIÁJA ESETLEG HASONLÓNAK TŰNHETNEK AZ INTELHEZ ELJUTTATOTT ELGONDOLÁSOKHOZ ÉS ANYAGOKHOZ. EZÉRT KÉRJÜK, HOGY NE KÜLDJENEK KÉRETLEN ANYAGOKAT, SEM AZ INTELNEK, SEM AZ INTELNÉL DOLGOZÓKNAK. AMENNYIBEN KÉRÉSÜNK ELLENÉRE, MISZERINT NE KÜLDJENEK SZÁMUNKRA ELGONDOLÁSOKAT ÉS ANYAGOKAT, ÖN MÉGIS KÜLD ILYENEKET, AKKOR SZÍVES MEGÉRTÉSÉT KÉRJÜK A TEKINTETBEN, HOGY AZ INTEL NEM GARANTÁLJA EZEN ELKÉPZELÉSEK ÉS ANYAGOK BIZALMAS MÓDON, ILLETVE SAJÁT TULAJDONKÉNT TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉT.

vissza a tetejére

Általános

A weboldalhoz való hozzáférés tekintetében irányadó az összes szövetségi, állami és helyi jogszabály. A weboldalon található összes információra az Egyesült Államoknak az exporttevékenység ellenőrzésére vonatkozó jogszabályai, valamint esetlegesen az Ön lakóhelye szerinti ország törvényi rendelkezései az irányadók.

Az Intel nem áll helyt azért, hogy az oldalon található anyagok felhasználása máshol is megfelelő, illetve lehetséges, továbbá nem felelős az azokhoz való hozzáférésért olyan területekről, ahol az ilyen tartalom jogsértőnek, illetve tiltottnak minősül. Azok, akik úgy döntenek, hogy más helyszínekről férnek hozzá az oldalhoz, azt saját kezdeményezésre teszik és felelősséget vállalnak az irányadó helyi jogszabályi rendelkezések betartásáért.

A jelen Feltételek megtestesítik az Ön és az Intel Corporation közötti teljes körű megállapodást és tartalmazzák az oldal felhasználására vonatkozó szabályokat. Amennyiben a felhasználó valamely leányvállalat szolgáltatásait, harmadik féltől származó tartalmat vagy harmadik fél szoftverét veszi igénybe, illetve felhasználja ezeket, akkor erre vonatkozóan további feltételek lehetnek irányadók. Az Ön és az Intel közötti kapcsolat és a megállapodás feltételei tekintetében Delaware Állam (USA) törvényi szabályozása az irányadó, tekintet nélkül a jogrendszerek ütközésére, egyben a felek elfogadják Delaware Állam bíróságainak személyes és kizárólagos joghatóságát. Annak ellenére, ha a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság a jelen Feltételekben foglalt bármely rendelkezést érvénytelennek találja, a felek elfogadják, hogy a bíróság a feleknek az adott rendelkezésben tükröződő szándékai végrehajtására törekszik, a Feltételek további rendelkezései pedig teljes körűen irányadóak és hatályosak maradnak.

E szabályok és rendelkezések megsértése esetén az Intel fenntartja a jogot arra, hogy a jogsértésért törvényes és méltányos jogorvoslat keressen.

E közzététel frissítésével az Intel bármikor felülvizsgálhatja a jelen Felhasználási feltételeket. Az oldalt időről-időre felkeresve Önnek meg kell győződnie arról, hogy melyek az aktuálisan érvényes Felhasználási feltételek, mivel azok Önre nézve kötelező érvényűek. A weboldalon vagy az anyagokban elhelyezett, kifejezetten megjelölt jogi közlések vagy feltételek a jelen Felhasználói feltételek egyes rendelkezéseit felülírhatják.