Podmínky použití

zpět na začátek

Rozsah podmínek

Tyto Podmínky použití platí pro všechny webové stránky Intel bez ohledu na to, zda se jedná o sponzorované stránky spravované dodavatelem - třetí stranou nebo stránky, jejichž hostitelem je třetí strana (dále jen „Webové stránky“). Tyto Podmínky také platí pro všechny zdroje a nástroje poskytované prostřednictvím webových stránek Intel, včetně, bez omezení, nástrojů developerů, výzkumných oblastí, fór komunit, chatroomů, blogů, sdílených stran a informací o produktech. Tyto Podmínky platí pro všechny Webové stránky Intel nyní i v budoucnu. Všechny materiály, na které se vztahují tyto Podmínky použití, jsou dále označovány jako „Materiály“.

Společnost Intel může předložit Podmínky použití pro konkrétní aktivity nebo programy, například jestliže společnost Intel poskytne interaktivní Materiály a/nebo povolí Obsah vytvořený uživatelem. V takovém případě, pokud tyto Podmínky nejsou v rozporu s Podmínkami služeb vztahujícími se ke konkrétnímu programu, plně platí tyto Podmínky.

zpět na začátek

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Osobní údaje: Informace předložené společnosti Intel prostřednictvím formulářů na Webových stránkách nebo Materiálů se řídí pravidly společnosti Intel o ochraně soukromých údajů.

Členský účet, heslo a zabezpečení: Společnost Intel může občas být hostitelem stránky pro konkrétní program nebo aktivitu, kde může požadovat, abyste si založili členský účet a/nebo heslo pro tuto stránku. V takovém případě plně odpovídáte za udržování důvěrnosti vašeho hesla a účtu. Kromě toho nesete plnou odpovědnost za veškeré aktivity uskutečněné na vašem účtu. Souhlasíte, že společnost Intel budete okamžitě informovat v případě neschváleného použití vašeho účtu nebo v případě jiného porušení bezpečnosti. Společnost Intel neodpovídá za žádné ztráty, ke kterým může dojít následkem používání vašeho hesla nebo účtu třetí osobou bez ohledu na to, zda k tomu došlo s vaším vědomím nebo bez vašeho vědomí. Můžete však odpovídat za ztráty, které utrpí společnost Intel nebo jiná strana na základě používání vašeho účtu nebo hesla třetí osobou. Nikdy nesmíte používat účet někoho jiného bez svolení majitele tohoto účtu.

zpět na začátek

Podmínky použití

Osobní nekomerční používání: Tato webová stránka je pro osobní a nekomerční používání. Pokud tyto Podmínky nestanoví nebo neuvádějí jinak, nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, uskutečňovat, reprodukovat, publikovat, udělovat licenci, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat žádné informace, software, produkty nebo služby získané z Materiálů.

Zákaz nezákonného nebo nepovoleného používání: Souhlasíte, že Webové stránky nebo Materiál nepoužijete pro žádný nezákonný nebo nepovolený účel, který tyto Podmínky používání zakazují. Nesmíte:

 1. nahrávat, umisťovat, posílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhrůžný, hanlivý, obtěžující, neupřímný, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážející, narušující soukromí druhých, nenávistný, s rasovým či etnickým podtextem nebo jinak nežádoucí;
 2. používat Webové stránky, Materiály, Služby nebo aktivity ke „sledování“ nebo jinému obtěžování či poškozování druhých;
 3. vydávat se za jinou osobu či subjekt, včetně, avšak bez omezení, představitele společnosti Intel, vedoucího, průvodce nebo hostitele fóra či uvádět falešná prohlášení či jinak zkreslovat své spojení s osobou či subjektem nebo shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o ostatních uživatelích v souvislosti se zakázaným jednáním a aktivitami;
 4. falšovat hlavičky či jinak manipulovat s identifikačními údaji s cílem zatajit původ jakéhokoli obsahu přenášeného prostřednictvím Webové stránky nebo Materiálů;
 5. nahrávat, umisťovat, posílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, k jehož zpřístupnění nemáte právo podle žádného zákona nebo v rámci smluvního nebo svěřenského vztahu (např. zasvěcené informace, majetkové a důvěrné informace, které jste získali nebo které byly zpřístupněny na základě pracovního poměru nebo pod podmínkou uzavření dohod o nesdělování informací);
 6. nahrávat, umisťovat, posílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, který omezuje práva související s patenty, obchodními značkami, obchodním tajemstvím, autorským právem nebo jinými majetkovými právy („Práva“) třetí strany;
 7. nahrávat, umisťovat, posílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat nevyžádaný nebo neschválený obsah, reklamy, propagační materiály „odpadovou poštu“ „nevyžádané e-maily (spamy)“, „řetězové dopisy“, „pyramidové hry“ nebo jinou formu náboru;
 8. nahrávat, umisťovat, posílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, který obsahuje softwarové viry nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy navržené tak, aby přerušily, zničily nebo omezily funkčnost některého počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního zařízení;
 9. Webovou stránku ani Materiály nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit nebo narušit jakýkoli server nebo síťové připojení společnosti Intel, musíte dodržovat všechny požadavky, postupy, pravidla a předpisy sítí napojených na Webové stránky nebo Materiály a nesmíte zasahovat do používání a užívání Webových stránek nebo Materiálů třetí osobou;
 10. nesmíte se pokoušet o neoprávněný přístup k žádné Webové stránce či Materiálu, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím napojeným na některý server společnosti Intel či Materiálům prostřednictvím počítačového pirátství (hacking), neoprávněného získávání hesla (password mining) nebo jiným způsobem, ani získávat nebo se pokoušet o získání jakýchkoli materiálů nebo informací způsobem, který úmyslně nebyl dán k dispozici prostřednictvím Webových stránek nebo Materiálů;
 11. úmyslně či neúmyslně porušovat jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony, včetně, avšak bez omezení, předpisů vyhlášených Komisí pro burzu a cenné papíry USA (U.S. Securities and Exchange Commission), jakýchkoli pravidel kterékoli národní či jiné burzy cenných papírů, včetně, avšak bez omezení, Newyorské burzy cenných papírů, Americké burzy cenných papírů nebo NASDAQ a jakýchkoli předpisů s účinností zákona; a/nebo
 12. poskytovat významnou podporu nebo zdroje (nebo zatajovat či zakrývat charakter, umístění, zdroj či vlastnictví významné podpory nebo zdroje) jakékoli organizaci(ím), které vláda Spojených států označila za zahraniční teroristickou organizaci v souladu s § 219 zákona o imigraci a státní příslušnosti (Immigration and Nationality Act).

Omezená práva vlády USA Materiály včetně softwaru Intel se poskytují s „OMEZENÝMI PRÁVY“. Použití, duplikace a zveřejnění státními orgány podléhá omezením stanoveným předpisy FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 nebo jejich novějšími verzemi. Používáním tohoto Materiálu vláda uznává vlastnická práva společnosti Intel k tomuto Materiálu.

zpět na začátek

Oznámení a prohlášení

Výluka záruky: Materiály a Webové stránky Intel společnost Intel a/nebo její světové přímé či nepřímé dceřiné a přidružené společnosti ( „Intel“)¨jsou poskytovány jako služba zákazníkům a slouží pouze pro informační účely. VÝSLOVNĚ CHÁPETE A SOUHLASÍTE, ŽE:

 • WEBOVÉ STRÁNKY A MATERIÁLY POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO, A ŽE SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO VHODNOSTI K JAKÉMUKOLI KONKRÉTNÍMU ÚČELU.
 • VEŠKERÉ MATERIÁLY STAŽENÉ NEBO JINAK ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ZÍSKÁVÁTE NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ A NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÁ JE VÝSLEDKEM STAŽENÍ TĚCHTO MATERIÁLŮ.
 • SPOLEČNOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI ŠKODY (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ODŠKODNĚNÍ ZA UŠLÝ ZISK, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍCH AKTIVIT NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ) VYPLÝVAJÍCÍ Z UŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI UŽÍVAT MATERIÁLY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST INTEL BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. JELIKOŽ NĚKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ ÚPLNÉ, POPŘ. OMEZENÉ ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ČI VEDLEJŠÍ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Omezení odpovědnosti: VÝSLOVNĚ CHÁPETE A SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST INTEL A POSKYTOVATELÉ JEJÍ LICENCE VŮČI VÁM NEPONESOU ODPOVĚDNOST za:

 • SPOLEČNOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEDBALOSTI NEBO JINÉ HO PORUŠENÍ PRÁVA, VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO VÝKONEM JAKÉHOKOLI SOFTWARU, DOKUMENTŮ, USTANOVENÍ NEBO NA ZÁKLADĚ NEMOŽNOSTI POSKYTOVAT SLUŽBY NEBO INFORMACE, KTERÉ JSOU K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK.
 • VEŠKERÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ MŮŽETE UTRPĚT, VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ, ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU TOHO, ŽE JSTE SE SPOLÉHALI NA ÚPLNOST, PŘESNOST NEBO EXISTENCI JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO JAKÝCHKOLI ZMĚN, KTERÉ SPOLEČNOST INTEL MŮŽE REALIZOVAT V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI, DOKUMENTY, WEBOVÝMI STRÁNKAMI, OBSAHEM NEBO ZA TRVALÉ NEBO DOČASNÉ PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBOVÝCH STRÁNEK (NEBO JAKÝCHKOLI FUNKCÍ V RÁMCI WEBOVÝCH STRÁNEK); NEBO PŘÍPADNĚ JESTLIŽE SE VÁM NEPOVEDE UCHOVAT HESLO A ÚDAJE O ÚČTU V BEZPEČNOSTI A TAJNOSTI;
 • TATO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI INTEL PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEČNOST INTEL BYLA UPOZORNĚNA NEBO SI MĚLA BÝT VĚDOMA MOŽNOSTI TĚCHTO ZTRÁT.

Zbavení odpovědnosti a odškodnění: Souhlasíte, že odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost Intel a její představitele, zprostředkovatele, zaměstnance, partnery a poskytovatele licencí ve vztahu k jakýmkoli nárokům nebo požadavkům, včetně přiměřených honorářů advokátů, vzneseným jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo na základě obsahu vámi předloženého, umístěného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím Webových stránek nebo Materiálů, vašeho používání Webových stránek nebo Materiálů, vašeho připojení k Webovým stránkám nebo Materiálům, vašeho porušení těchto Podmínek použití nebo Podmínek použití konkrétní stránky nebo vašeho porušení jakýchkoli práv třetích osob.

Přesnost a úplnost: Společnost Intel neručí za přesnost a úplnost informací, textu, grafiky, odkazů nebo jiných skutečností obsažených na těchto Webových stránkách nebo v těchto Materiálech.

Změny a aktualizace: Společnost Intel si rezervuje právo upravovat nebo zastavit, dočasně či trvale, Webové stránky nebo Materiály (nebo jakoukoli jejich část) na základě předběžného oznámení nebo bez oznámení. Společnost Intel je oprávněna kdykoliv provádět změny Webových stránek nebo Materiálů či v nich popsaných produktů bez předchozího upozornění. Společnost Intel se nezavazuje, že bude aktualizovat Webové stránky nebo Materiály.

Výhledová prohlášení: Některé informace na těchto Webových stránkách mohou obsahovat předpovědi nebo jiná výhledová prohlášení vztahující se k budoucím událostem nebo budoucímu finančnímu výkonu společnosti Intel. Slova jako „očekává“, „cíle“, „plány“, „věří“, „pokračuje“, „může“ a jejich různé formy a podobné výrazy identifikují výhledová prohlášení. Kromě toho veškerá prohlášení, která se vztahují k budoucímu finančnímu výkonu, našemu očekávanému růstu a trendům naší činnosti nebo je naznačují a další charakteristiky budoucích událostí nebo okolností, jsou výhledová prohlášení. Všechna taková prohlášení, která nejsou historickými fakty, jsou založena na našich současných očekáváních a jsou vystavena celé řadě rizik a nejistot, a skutečné události nebo výsledky se mohou významně lišit. Více informací o rizikových faktorech, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou významně lišit od výsledků uvedených v našich výhledových prohlášeních, včetně takových faktorů jako jsou, mimo jiné, rozdíly v poptávce po produktech, uvedení nových produktů konkurenty společnosti Intel, cenové tlaky a problémy s výrobou, včetně defektních produktů, errata, nižší než očekávaná výroba a dodávky komponentů, naleznete v hlášeních podaných společností Intel Komisi pro burzu a cenné papíry, konkrétně v naší poslední zprávě o zisku a našem posledním formuláři 10-Q či formuláři 10-K..

zpět na začátek

Oznámení vztahující se k obsahu

Vlastnictví: Uznáváte a souhlasíte, že společnost Intel vlastní všechna práva, právní tituly a podíly ve vztahu k Materiálům a Webovým stránkám, včetně obchodních názvů, obchodních značek, služebních značek, log, názvů domén a dalších charakteristických značkových funkcí s nimi spojených (bez ohledu na to, zda tato práva jsou registrována nebo ne a kde ve světě tato práva mohou existovat), a že jsou chráněna celosvětovými zákony o autorském právu a smluvními ustanoveními. Nesmějí se kopírovat, reprodukovat, upravovat, publikovat, načítat, vystavovat, přenášet ani distribuovat jakýmkoli způsobem bez předběžného písemného souhlasu společnosti Intel. Kromě výslovně stanovených případů vám společnost Intel neuděluje žádná výslovná ani odvozená práva v rámci patentů, autorských práv, obchodních značek ani jiných forem ochrany duševního vlastnictví společnosti Intel.

Překlady: V případech, kdy vám společnost Intel poskytne překlad anglické jazykové verze těchto Podmínek použití souhlasíte, že překlad se poskytuje pouze pro usnadnění, a že vaše vztahy se společností Intel upravuje anglická jazyková verze Podmínek použití. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou jazykovou verzí Podmínek použití a překladem má přednost anglická jazyková verze.

Obsah třetích stran: Webové stránky a Materiály mohou obsahovat obsah uživatele nebo obsah předložený třetí stranou; tento obsah společnost Intel neprohlíží, neschvaluje a nepřebírá za něj odpovědnost a poskytuje se pouze jako služba našim zákazníkům a uživatelům. Společnost Intel proto nemůže v žádném případě nést zodpovědnost za obsah poskytnutý třetími stranami, včetně, ale nejen, případných chyb, neúplnosti či škod libovolného druhu. VEŠKERÉ MATERIÁLY STAŽENÉ NEBO JINAK ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ ZÍSKÁVÁTE NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ A NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÁ JE VÝSLEDKEM STAŽENÍ TĚCHTO MATERIÁLŮ. Používáním souhlasíte, že musíte zhodnotit a nesete veškerá rizika spojená s používáním obsahu třetích stran, včetně spoléhání se na přesnost, úplnost či užitečnost tohoto obsahu. Všechna oznámení a používání Webových stránek nebo Materiálů podléhají Podmínkám použití a dalším podmínkám stanoveným pro konkrétní program a stránku.

zpět na začátek

Oznámení a informace o produktech společnosti Intel

Omezení: WEBOVÉ STRÁNKY A MATERIÁLY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU LICENCI, VÝSLOVNOU ČI ODVOZENOU, NÁROKOVANOU NA ZÁKLADĚ PŘEKÁŽKY UPLATNĚNÍ NEBO JINAK, NA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NA INFORMACE O PRODUKTECH INTEL®. KROMĚ PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V PRAVIDLECH A PODMÍNKÁCH PRODEJE SPOLEČNOSTI INTEL SPOLEČNOST INTEL NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLIV VYJÁDŘENÝCH ČI ODVOZENÝCH ZÁRUK OHLEDNĚ PRODEJE A/NEBO POUŽITÍ PRODUKTŮ INTEL, VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ČI ZÁRUK VE VĚCI ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU, PRODEJNOSTI NEBO PORUŠENÍ CIZÍCH PATENTŮ A JINÝCH FOREM DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

Používání produktů Intel: Produkty Intel nejsou určeny k použití ve zdravotnictví, záchranných službách a aplikacích udržujících lidský život. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ DOHODNUTO JINAK, PRODUKTY INTEL NEJSOU URČENY ANI NAVRŽENY K POUŽITÍ PRO JAKÉKOLI APLIKACE, VE KTERÝCH BY SELHÁNÍ PRODUKTU INTEL MOHLO VYTVOŘIT SITUACI, V NÍŽ BY MOHLO DOJÍT KE ZRANĚNÍ NEBO SMRTI OSOB.

Změny specifikací: Společnost Intel má právo provést změny specifikací a popisu produktů kdykoliv a bez jakéhokoliv upozornění. Konstruktéři se nesmějí spoléhat na absenci charakteristik jakýchkoli funkcí nebo instrukcí označených jako „rezervované“ nebo „nedefinované“. Společnost Intel si je rezervuje pro budoucí definici a nikterak neodpovídá za konflikty nebo nekompatibilitu vzniklé jejich budoucí změnou. Informace o produktech uvedené na Webových stránkách nebo v Materiálech se mohou změnit bez předchozího upozornění. Bez těchto informací design nedokončujte.

Čísla procesorů: Číselné značení procesorů Intel neurčuje jejich výkon. Čísla procesorů rozlišují funkční výbavu uvnitř každé produktové řady, neslouží k porovnání procesorů z různých produktových řad.

Vady a chyby: Produkty popsané na Webových stránkách nebo v Materiálech mohou obsahovat konstrukční vady nebo chyby známé jako chyby (errata), jež mohou způsobit odchylku vlastností produktu od zveřejněných specifikací. Přehled známých chyb je k dispozici na vyžádání. Před zadáním objednávky produktu se spojte s místní prodejní kanceláři Intel nebo se svým distributorem a vyžádejte si nejnovější specifikace.

Srovnávací měřítka a reklamace výkonu: Testy výkonu a hodnocení uvedené na Webových stránkách se měří pomocí speciálních počítačových systémů a/nebo součástí a odráží přibližnou výkonnost produktů Intel vycházející z měření těchto testů. Skutečný výkon může být ovlivněn rozdíly v hardwarovém a softwarovém návrhu a konfiguraci systémů. Kupující by měl při posuzování výkonu systémů nebo komponentů, o jejichž zakoupení uvažuje, vycházet i z jiných informačních zdrojů. Další informace o výkonnostních testech a vlastnostech produktů Intel naleznete v části Intel Performance Benchmark Limitations (Omezení výkonnostních testů Intel).

Software a zátěže používané ve výkonnostních testech mohly být optimalizovány pouze pro výkon s mikroprocesory Intel. Výkonnostní testy, např. SYSmark a MobileMark, se měří s použitím specifických počítačových systémů, komponentů, softwaru, operací a funkcí. Jakákoli změna některého z těchto faktorů může způsobit odlišné výsledky. Abyste mohli plně zhodnotit zamýšlený nákup, včetně výkonu daného produktu v kombinaci s jinými produkty, měli byste si prohlédnout i jiné informace a výkonnostní testy.

Srovnávací testy jiné než Intel: Společnost Intel neřídí ani neprověřuje návrh nebo uskutečnění srovnávacích testů třetích stran nebo webových stránek, na které se odvolávají Materiály nebo na těchto Webových stránkách. Intel vyzývá všechny své zákazníky, aby navštívili zmiňované Webové stránky nebo jiné, kde jsou uvedeny podobné srovnávací výkonnostní testy a potvrdili, zda uvedené srovnávací testy jsou správné a odráží výkon systémů dostupných k prodeji.

Simulované srovnávací testy: Výsledky, které byly simulovány, a poskytují se pouze pro informaci. Výsledky byly získány na základě simulací provedených na simulátoru architektury. Skutečný výkon může být ovlivněn rozdíly v hardwarovém a softwarovém návrhu a konfiguraci systémů.

zpět na začátek

Upozornění týkající se konkrétně softwaru Intel

Jakýkoli software společnosti Intel, který je přístupný ke stažení z Webových stránek („Software“), podléhá autorskému právu společnosti Intel a/nebo jejích dodavatelů. Používání softwaru se řídí podmínkami případných licenčních smluv pro koncového uživatele, které jsou přiloženy k Softwaru nebo jsou jeho součástí („Licenční smlouva“). Koncový uživatel nebude moci instalovat Software, ke kterému je přiložena nebo ve kterém je zahrnuta Licenční smlouva, jestliže předtím neodsouhlasí podmínky Licenční smlouvy. Podle Licenční smlouvy je software k dispozici ke stažení výhradně pro potřeby koncových uživatelů. Jakákoli reprodukce nebo redistribuce Softwaru, která je v rozporu s Licenční smlouvou, je výslovně zakázána ze zákona a může vést k vážným občanskoprávním nebo trestně-právním postihům. Osoby, které Licenční smlouvu poruší, budou stíhány v maximálním možném rozsahu.

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO SE VÝSLOVNĚ ZAKAZUJE KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU INTEL NA JINÝ SERVER NEBO LOKALITU PRO DALŠÍ REPRODUKCI NEBO REDISTRIBUCI, POKUD TAKOVOU REPRODUKCI NEBO REDISTRIBUCI VÝSLOVNĚ NEPOVOLUJE LICENČNÍ SMLOUVA PROVÁZEJÍCÍ TENTO SOFTWARE. POKUD JE NA SOFTWARE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, PAK POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY. S VÝJIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNÍ SMLOUVĚ SPOLEČNOST INTEL TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K SOFTWARU, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH NEBO ZE ZÁKONA, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÉHO TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

JAKO SLUŽBU PRO VÁS MŮŽE SPOLEČNOST INTEL NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO VE SVÝCH SOFTWAROVÝCH PRODUKTECH ZPŘÍSTUPNIT NÁSTROJE A PROGRAMY PRO POUŽITÍ A/NEBO STAŽENÍ. SPOLEČNOST INTEL NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ UJIŠTĚNÍ OHLEDNĚ PŘESNOSTI VÝSLEDKŮ NEBO VÝSTUPU VYVOZENÉHO Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ A PROGRAMŮ. PŘI POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ A PROGRAMŮ ZPŘÍSTUPNĚNÝCH V RÁMCI SLUŽEB NEBO SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI INTEL RESPEKTUJTE PROSÍM PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH OSOB.

zpět na začátek

Upozornění týkající se konkrétních dokumentů Intel

Povolení používat dokumenty white papers, tiskové zprávy, datové doklady, specifikace, často kladené dotazy, atd. („Dokumenty“) z Webových stránek se poskytuje za předpokladu, že (1) na všech kopiích bude uvedeno níže uvedené upozornění o autorském právu společně s tímto povolením (2) použití těchto Dokumentů v rámci Služeb je pouze pro informační, nekomerční a soukromé účely a Dokumenty nebudou kopírovány ani umisťovány na žádné počítačové síti či vysílány v jakýchkoli médiích a (3) v Dokumentech nebudou prováděny žádné úpravy. Akreditované vzdělávací instituce, např. K-12, univerzity, soukromé či veřejné vysoké školy a státní školy třetího stupně zřizované obcemi (community colleges) smějí stáhnout a reprodukovat Dokumenty k distribuci v učebnách. Distribuce mimo učebny vyžaduje výslovné písemné schválení. Používání pro jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno ze zákona a může vést k vážným občanskoprávním nebo trestně-právním postihům. Osoby, které tato pravidla poruší, budou stíhány v maximálním možném rozsahu.

Výše uvedené Dokumenty nezahrnují návrh nebo uspořádání Webových stránek nebo jiné stránky vlastněné, provozované, licencované nebo ovládané společností Intel. Jednotlivé prvky Webových stránek jsou chráněny zákony o obchodních úpravách, obchodních známkách, nekalé konkurenci a dalšími a nesmějí se kopírovat ani napodobovat jako celek, ani v jednotlivých částech. Bez výslovného souhlasu společnosti Intel se z žádné Webové stránky nesmí kopírovat nebo přenášet logo, grafické vyobrazení, zvuk nebo obrázek.

SPOLEČNOST INTEL NEZARUČUJE VHODNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A SOUVISEJÍCÍCH GRAFICKÝCH VYOBRAZENÍCH PUBLIKOVANÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRO ŽÁDNÝ ÚČEL. VŠECHNY TYTO DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFICKÁ VYOBRAZENÍ SE POSKYTUJÍ „JAK LEŽÍ A BĚŽÍ“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST INTEL TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K TĚMTO INFORMACÍM, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH NEBO ZE ZÁKONA, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÉHO TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEDBALOSTI NEBO JINÉ HO PORUŠENÍ PRÁVA, VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO VÝKONEM INFORMACÍ, KTERÉ JSOU K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO SLUŽBY.

DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFICKÁ VYOBRAZENÍ PUBLIKOVANÁ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TISKOVÉ CHYBY. INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ SE PRAVIDELNĚ OBMĚŇUJÍ. SPOLEČNOST INTEL JE OPRÁVNĚNA KDYKOLIV PROVÁDĚT ZLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY POPSANÝCH PRODUKTŮ A/NEBO PROGRAMŮ.

zpět na začátek

Nárok z porušení autorských práv podle zákona DMCA

Podle hlavy 17 zákona USA § 512 (c) (2) se oznámení o nárokovaných porušeních autorských práv zasílají určenému zástupci poskytovatele služeb. DOTAZY, KTERÉ NEBUDOU PŘEDLOŽENY V SOULADU S UVEDENÝM POSTUPEM, NEMUSÍ BÝT ZODPOVĚZENY

Viz Upozornění a postup předkládání nároků na porušení autorských práv.

Společnost Intel může za vhodných okolností ukončit platnost účtu držitele nebo abonenta Webových stránek Intel v případě opakovaných porušení práv. Jestliže se domníváte, že držitel účtu nebo abonent opakovaně porušuje autorská práva, postupujte prosím podle výše uvedených pokynů a kontaktujte zprostředkovatele DMCA a poskytněte dostatečné množství informací k tomu, abychom mohli ověřit, že držitel účtu nebo abonent opakovaně porušuje autorská práva.

zpět na začátek

Obsah předkládaný uživatelem

Definice: Obsah předkládaný uživatelem může zahrnovat, bez omezení, registraci uživatele, účast, veřejné sdílení, umisťování, načítání, používání odkazů, stahování a převádění, prohlížení, blogování, posílání připomínek, účast v chatroomech, na nástěnkách a fórech nebo předkládání či posílání obsahu, včetně, avšak bez omezení, grafiky, softwaru, kódů, dat, textu, videa, audia, textu, názorů, popisu, atd. („Uživatelský obsah“) na kterékoli Webové stránce Intel. Obsah předložený uživateli se dále uvádí jako „Uživatelský obsah“.

Nepodléhá schválení: Intel neschvaluje žádný Uživatelský obsah, ani žádné názory, doporučení či rady v něm vyjádřené a Intel výslovně odmítá veškerou odpovědnost v souvislosti s předloženým Uživatelským obsahem. Intel na svých Webových stránkách nedovoluje aktivity porušující autorské právo a porušení práv duševního vlastnictví a Uživatelský obsah odstraní, jestliže bude řádně upozorněn na to, že předložený obsah porušuje práva duševního vlastnictví třetích osob v souladu s ustanoveními DMCA. Intel si rezervuje právo odstranit Uživatelský obsah na základě své vlastní úvahy a bez předchozího upozornění.

Vlastnictví: Intel si nenárokuje vlastnictví k žádnému Uživatelskému obsahu, který byl předložen, umístěn, přenesen, dán k dispozici nebo zobrazen na Webových stránkách nebo v Materiálech nebo jejich prostřednictvím včetně, avšak bez omezení dat, textu, zvuku, obrázků, videa, diagramů, softwaru, kódů, audia, informací, grafů nebo popisů na Webových stránkách nebo v Materiálech. Pokud není písemně sjednáno jinak, za Uživatelský obsah se neposkytuje žádná kompenzace. Společnost Intel není nikterak vázaná k umístění nebo používání předloženého Uživatelského obsahu. Pokud není písemně sjednáno jinak s oprávněným zástupcem společnosti Intel, žádné materiály, informace nebo další sdělení, která přenesete nebo umístíte ne Webových stránkách, nebudou považovány za důvěrné či vlastnické informace.

Licence: Pokud není na Webových stránkách nebo v podmínkách činností uvedeno jinak, umístěním, zobrazením, načtením, vložením, poskytnutím nebo předložením uživatelského obsahu poskytujete společnosti Intel nezbytné dílčí licence a uživatelům Webových stránek trvalou a neodvolatelnou licenci, na kterou je možné udělit dílčí licenci k používání celosvětové neexkluzivní a nezpoplatněné licence k používání, distribuci, reprodukci, úpravám, adaptaci, publikování, překládání, veřejnému předvádění a veřejnému ukazování Uživatelského obsahu (jako celku nebo jednotlivých částí) a začlenění Uživatelského obsahu do jiných děl v jakémkoli formátu nebo na jakémkoli médiu, které je v současné době známo nebo bude vyvinuto později pro všechny komerční nebo nekomerční účely.

Kód předložený uživatelem: Všechny uživatelem předložené kódy nebo materiály umístěné na webových stránkách Intel se poskytují v rámci licence od předkladatele a měly by být používány nebo načítány v souladu s uvedenými licenčními podmínkami. Společnost Intel neodpovídá za kódy předložené uživatelem, ani nezaručuje, že budou správně fungovat.

Záruky a prohlášení: Umístěním nebo předložením Uživatelského obsahu zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte všechna práva k předloženému obsahu včetně, avšak bez omezení, všech práv potřebných k tomu, abyste mohli poskytnout, umístit, načíst, vložit nebo předložit Uživatelský obsah. V rozsahu, ve kterém předložený Uživatelský obsah obsahuje vyobrazení, fotografie, obrázky nebo grafická zobrazení celá nebo jejich část („Obrazy“) zaručujete a prohlašujete, že (a) jste vlastníkem autorského práva k těmto Obrazům nebo že vám vlastník autorského práva k těmto Obrazům udělil svolení k používání těchto Obrazů nebo jakéhokoli obsahu a/nebo obrazů obsažených v těchto Obrazech v souladu se způsobem a účelem jejich používání a jinak v souladu s těmito Podmínkami použití a Materiálů, (b) máte práva potřebná k udělení licencí a dílčích licencí popsaných v těchto Podmínkách použití a (c) všechny osoby případně zobrazené na těchto Obrazech poskytly svůj souhlas s používáním Obrazů, jak je uvedeno v těchto Podmínkách použití.

Moderování nebo předběžné prohlížení: Souhlasíte, že společnost Intel může ale nemusí moderovat nebo předběžně prohlížet Uživatelský obsah. Společnost Intel a osoby jí určené si ponechávají právo na základě výhradní úvahy společnosti Intel předběžně prohlížet, odmítnout nebo odstranit jakýkoli Uživatelský obsah ze svých Webových stránek nebo Materiálů. Společnost Intel však nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k obsahu Uživatelského obsahu, vzniklou v souvislosti se zákony o autorském právu, pomluvě, obscénnosti, zákony na ochranu soukromí či jinými. Bez omezení výše uvedeného bude mít společnost Intel právo odstranit veškerý Uživatelský obsah, který porušuje tyto Podmínky použití.

zpět na začátek

Odkazy na jiné materiály nebo webové stránky

Stránky propojené odkazy nejsou pod kontrolou společnosti Intel a společnost Intel neodpovídá za obsah žádné strany propojené odkazem ani za žádný odkaz obsažený na straně propojené odkazem. Společnost Intel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jakýkoli odkaz nebo odkazující program. Společnost Intel nepodporuje společnosti nebo produkty, ke kterým odkazy vedou, a vyhrazuje si právo to uvést na svých webových stránkách. Jestliže se rozhodnete pro přístup na stránky třetích stran, na které odkazují tyto Webové stránky, činíte tak zcela na své vlastní riziko.

zpět na začátek

Pravidla předkládání nevyžádaných nápadů

SPOLEČNOST INTEL ANI JEJÍ ZAMĚSTNANCI NEAKCEPTUJÍ ANI NEBEROU V ÚVAHU NEVYŽÁDANÉ NÁPADY VČETNĚ NÁPADŮ NA NOVÉ REKLAMNÍ KAMPANĚ, NOVOU PROPAGACI, NOVÉ PRODUKTY NEBO TECHNOLOGIE, PROCESY, MATERIÁLY, MARKETINGOVÉ PLÁNY NEBO NÁZVY PRODUKTŮ. NEPOSÍLEJTE PROSÍM ŽÁDNÉ ORIGINÁLNÍ VÝTVARNÉ UMĚNÍ, VZORKY, UKÁZKY ANI JINÁ DÍLA. VÝHRADNÍM ÚČELEM TÉTO ZÁSADY JE VYHNOUT SE POTENCIÁLNÍMU NEDOROZUMĚNÍ NEBO SPORŮM V PŘÍPADĚ, KDY PRODUKTY NEBO MARKETINGOVÉ STRATEGIE SPOLEČNOSTI INTEL BY SE MOHLY ZDÁT PODOBNÉ NÁPADŮM PŘEDLOŽENÝM SPOLEČNOSTI INTEL. NEPOSÍLEJTE PROTO PROSÍM NEVYŽÁDANÉ NÁPADY SPOLEČNOSTI INTEL ANI NIKOMU VE SPOLEČNOSTI INTEL. JESTLIŽE NAVZDORY TOMUTO POŽADAVKU, ABYSTE NÁM NEZASÍLALI SVÉ NÁPADY A MATERIÁLY, TYTO I TAK POŠLETE, CHÁPEJTE PROSÍM, ŽE SPOLEČNOST INTEL NEMŮŽE ZARUČIT, ŽE S VAŠIMI NÁPADY A MATERIÁLY BUDE ZACHÁZENO JAKO S DŮVĚRNÝMI ČI VLASTNICKÝMI INFORMACEMI.

zpět na začátek

Obecné

Uživatelský přístup na tyto Webové stránky podléhá všem příslušným federálním, státním a místním zákonům. Veškeré informace dostupné na Webových stránkách podléhají zákonům USA o kontrole exportu a mohou také podléhat zákonům země, ve které bydlíte.

Intel neprohlašuje, že Materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné k používání v jiných lokalitách. Přístup z území, kde je jejich obsah nelegální, je zakázán. Ti, kteří se rozhodnou pro přístup k těmto stránkám z jiných lokalit, tak činí ze své vlastní iniciativy a odpovídají za dodržení všech příslušných místních zákonů.

Tyto Podmínky představují celé ujednání mezi vámi a společností Intel a upravují vaše používání těchto Stránek. Každý uživatel může podléhat dalším podmínkám, které mohou platit, jestliže tento uživatel použije přidružené služby, obsah třetích stran nebo software třetích stran. Podmínky a vztahy mezi vámi a společností Intel podléhají zákonům státu Delaware, USA, bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních norem a všechny strany podléhají osobní a výlučné jurisdikci soudů v tomto státě. Jestliže soud příslušné jurisdikce shledá některé ustanovení těchto Podmínek za neplatné, strany souhlasí, že se soud vynasnaží uskutečnit úmysly stran vyjádřené v takovém ustanovení a ostatní ustanovení Podmínek zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

V případě porušení těchto pravidel a předpisů si společnost Intel vyhrazuje právo použít všechny opravné prostředky, které jí jsou ze zákona a dle zvykového práva k dispozici.

Společnost Intel může tyto Podmínky použití kdykoli upravit aktualizací tohoto oznámení. Tuto stránku byste si občas měli prohlédnout a přečíst si současnou verzi Podmínek použití, protože jsou pro vás závazné. Určitá ustanovení těchto Podmínek použití mohou být nahrazena výslovně určenými právními oznámeními nebo podmínkami umístěnými na konkrétních Webových stránkách nebo v Materiálech.