Tháng 7 năm 2013

Tháng 7 năm 2013

Tháng 7 năm 2013

Chính sách Chống Tham nhũng của Intel Không Hối lộ: Intel nghiêm cấm mọi hình thức hối lộ. Điều này có nghĩa là tuyệt đối không tặng quà, hứa hẹn hoặc chấp nhận hối lộ hoặc lại quả và không tham gia hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động tham nhũng dưới mọi hình thức. Bộ Quy tắc Ứng xử: Intel kỳ vọng thực hiện hoạt động kinh doanh luôn chính trực và chuyên nghiệp. Kỳ vọng này ...áp dụng đối với tất cả cán bộ nhân viên của Intel và các bên thứ ba khi tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc cung cấp các dịch vụ thay mặt Intel. Các bên thứ ba cũng cần phải đọc và hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của Intel . (Bấm vào siêu liên kết để đọc Bộ Quy tắc Ứng xử) Tuân thủ Luật pháp về Chống Tham nhũng và Chính sách Chống Tham nhũng của Intel: Intel có thể phải chịu trách nhiệm đối với các hành động của bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt hoặc đại diện cho Intel. Những hành động này có thể bao gồm các tương tác với các Quan chức Chính phủ, Nhân viên Chính phủ hoặc nhân viên của Doanh nghiệp Nhà nước. Các bên thứ ba cần tuân thủ các Chính sách Chống Tham nhũng của Intel, và các quy định và luật pháp về chống tham nhũng địa phương, khu vực và quốc gia, bất kể các thông lệ kinh doanh hoặc phong tục tập quán xã hội tại địa phương. Không Thanh toán Tiền Bôi trơn: Không thanh toán tiền bôi trơn thay mặt Intel trực tiếp cho, hoặc vì lợi lích cá nhân của, bất kỳ quan chức chính phủ, nhân viên chính phủ, hay bất cứ ai chính thức có ảnh hưởng đến một người để lôi kéo hoặc ngăn cản một hành động chính thức. Quy định cấm này áp dụng đối với tất cả cán bộ nhân viên của Intel và các bên thứ ba khi tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ thay mặt Intel, bất kể số lượng. Lệ phí Xúc tiến: mức hoặc lệ phí chính phủ công bố mà tổ chức hoặc cơ quan chính phủ đặt ra nhằm mục đích xúc tiến một dịch vụ là các khoản thanh toán được phép. Thực hiện thanh toán các khoản này cho cơ quan chính phủ và cần phải lấy biên lai cho dịch vụ được xúc tiến làm bằng chứng thanh toán. Cách Đưa ra Câu hỏi hoặc Quan ngại: Nếu bạn có câu hỏi hoặc quan ngại, hoặc nghi ngờ hoạt động tham nhũng, bạn có nhiều cách để báo cáo với Intel, bao gồm email, điện thoại và gửi thư đến Intel, Kiểm toán Nội bộ Intel, quản lý khách hàng Intel của bạn. Bấm vào đây để tìm thêm thông tin về các tùy chọn để báo cáo vấn đề đạo đức hay quan ngại pháp lý: Báo cáo Vấn đề Pháp lý Đạo đức và Quan ngại Read the full Tháng 7 năm 2013.