Hướng Dẫn Cho Người Hoạt Động Trên Các Phương Tiện Truyền
Thông Xã Hội được Intel Bảo Trợ, Trang Bị Sản Phẩm hoặc Thưởng
Khuyến Khích

Intel thích minh bạch. Chúng tôi cam kết bảo đảm rằng những người của chúng tôi đang hoạt động trên các phương tiện truyền thông xã hội (social media) (bao gồm blog, Twitter*, các diễn đàn và bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào khác) luôn nêu rõ ràng về các mối quan hệ và các xác nhận ủng hộ, và rằng các công bố về sản phẩm của Intel là trung thực và có cơ sở.

Nếu bạn là người hoạt động trên mạng truyền thông xã hội đã được trang bị sản phẩm, bạn đã được hưởng các chế độ thưởng khuyến khích, hay đang có mối quan hệ với Intel, thì các hướng dẫn này áp dụng cho bạn . Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại nào liên quan đến các hướng dẫn này, xin liên lạc với người bảo trợ của bạn tại Intel.

Quy Định Tham Gia đối với những Người Hoạt Động Trên Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Social Media Practitioner-SMP) được Bảo Trợ, Cung Cấp Sản Phẩm hay Hưởng Các Chế Độ Thưởng Khuyến Khích

Hãy trong sáng. Hãy minh bạch về lai lịch và quan hệ của bạn với Intel. Chúng tôi cam kết để bảo đảm rằng những người của chúng tôi đang hoạt động trên các mạng truyền thông xã hội (social media) (bao gồm blog, tiểu blog (microblog), các diễn đàn và bất kỳ mạng truyền thông xã hội nào khác) luôn nêu rõ ràng và dễ thấy về các mối quan hệ của họ với Intel, kể cả các chế độ thưởng khuyến khích và việc bảo trợ của Intel dành cho họ. Xin bảo đảm công bố rõ ràng thông tin này cho công chúng và người đọc mỗi lần bạn đăng bài.

Viết về kinh nghiệm của bạn. Xin vui lòng không nêu chung chung về sản phẩm, mà phải nêu cụ thể về những gì bạn đã trải nghiệm qua.

Hãy viết những gì bạn biết. Chúng tôi khuyến khích bạn viết với tư cách là người trực tiếp đưa tin về những gì bạn thông hiểu khi nó có liên quan đến Intel.

Trách Nhiệm Của Bạn: Xin nhớ bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì bạn viết, nếu không tuân thủ các hướng dẫn này bạn có thể gây nguy cơ cho sự bảo trợ hoặc chế độ thưởng khuyến khích của Intel dành cho bạn. Xin bạn cũng luôn tuân thủ các quy định và điều kiện với mọi site bên thứ ba mà bạn tham gia.

trở về đầu trang

Hướng Dẫn về việc Xét Duyệt cho ngừơi Hoạt Động Trên Phương
Tiện Truyền Thông Xã Hội (SMP) đã Được Trang Bị Sản Phẩm hoặc
được Hưởng Chế Độ Thưởng Khuyến Khích

Intel theo dõi các phương tiện truyền thông xã hội có liên quan đến công việc kinh doanh của chúng tôi, kể cả các hoạt động của những Người Hoạt Động Trên Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (SMP) được chúng tôi bảo trợ, trang bị sản phẩm hoặc thưởng khuyến khích. Chúng tôi cam kết đưa tin trung thực và chính xác về các sản phẩm của Intel.

Nếu chúng tôi thấy có bất kỳ thông tin nào công bố sai hoặc gây hiểu lầm, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để sửa lại. Nếu chúng tôi liên tục và nhiều lần phát hiện bạn, với tư cách là người hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội được chúng tôi bảo trợ, đưa tin sai hoặc gây hiểu lầm về Intel, các sản phẩm, dịch vụ của Intel, chúng tôi có thể sẽ chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Bản hướng dẫn đầy đủ về hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội biên soạn cho nhân viên Intel có thể xem tại đây.

Lần cập nhật cuối cùng: Tháng 3 năm 2010