Các Câu Hỏi Thường Gặp (CCHTG) Về Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Trên Mạng Của Intel

CCHTG này bổ sung cho Thông Báo Đầy Đủ và Thông Báo Tóm Tắt Về Quyền Riêng Tư Trên Mạng của Intel.

H: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào tháng 4 năm 2009. Đã có gì thay đổi?

Đ: Intel chưa thay đổi gì về các hoạt động thực hiện quyền riêng tư của mình trong bản cập nhật này. Chúng tôi chỉ sửa lại thông báo về quyền riêng tư để người trực tiếp sử dụng dễ đọc hơn và cung cấp thêm bản Thông Báo Tóm Tắt Về Quyền Riêng Tư Trên Mạng Của Intel®.

Để so sánh các thay đổi này với bản thông báo về quyền riêng tư trước đây của chúng tôi, xin xem các thay đổi trong phiên bản của chúng tôi. Với các thay đổi quan trọng cho các thông báo của chúng tôi sau này, Intel sẽ cung cấp một bản thông báo dễ chú ý trên web site của chúng tôi trước khi thực hiện việc thay đổi. Nếu một thay đổi có liên quan đến một cách sử dụng mới quan trọng đối với thông tin, Intel sẽ cho các bên bị ảnh hưởng một cơ hội thật sự để họ chọn lựa hoặc ngăn chặn cách sử dụng mới đó.

H: Tôi phải làm gì khi có một thắc mắc về quyền riêng tư sau khi đọc các bản thông báo và CCHTG?

Đ: Bạn có thể liên hệ với Intel bằng cách dùng biểu mẫu Contact Us (Liên Hệ Với Chúng Tôi) hoặc gửi một lá thư về địa chỉ nhận thư nêu dưới đây. Xin vui lòng ghi các thông tin liên hệ của bạn, tên của web site hoặc dịch vụ của Intel, và mô tả chi tiết về yêu cầu hoặc mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

H: Bản thông báo này cũng bao gồm cả các thông tin cá nhân thu thập phi trực tuyến chứ?

Đ: Đúng. Chúng tôi cố gắng áp dụng chính sách thực hiện quyền riêng tư nhất quán đối với thông tin cá nhân của bạn, bất kể phương tiện được dùng để thu thập các thông tin đó là gì.

H: Tôi muốn gửi Bản Lý Lịch của mình cho Intel. Bản thông báo về quyền riêng tư này có bao gồm cả thông tin cá nhân của tôi mà tôi gửi đến cho Intel để xin làm nhân viên?

Đ: Có. Intel sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tuyển dụng. Nếu bạn được mời làm việc hoặc được Intel tuyển dụng thì thông tin đó cũng sẽ được sử dụng cho các mục đích khác liên quan đến việc làm. Thông tin thêm về việc thu thập bản Lý Lịch và thủ tục xử lý có thể tìm được tại web site Worldwide Candidate Privacy Notice (Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Của Ứng Viên Toàn Cầu).

H: Intel có thực hiện theo Safe Harbor principles (các quy tắc Đảm Bảo An Toàn), do Department of Commerce - DOC (Bộ Thương Mại Hoa Kỳ) ban hành hay không?

Đ: Có. Intel đã tự chứng nhận cho việc thực hiện các nguyên tắc Đảm Bảo An Toàn cho các thông tin cá nhân phi trực tuyến, trực tuyến và xử lý thủ công của các khách hàng. Thỏa thuận Đảm Bảo An Toàn sẽ chi phối các yêu cầu bảo vệ dữ liệu cho các thông tin cá nhân của các công dân của Liên Hiệp Châu Âu, nếu Intel chuyển giao các thông tin đó cho Hoa Kỳ. Thông tin thêm về Đảm Bảo An Toàn có thể tìm tại web site US Department of Commerce (Bộ Thương Mại Hoa Kỳ).

H: Tôi có thể kiểm soát việc đăng ký sử dụng thư thông báo điện tử trên mạng của tôi hay không?

Đ: Có, bạn có thể truy cập vào và cập nhật các sở thích giao tiếp của bạn bằng cách dùng một trong các phương pháp sau đây: vào web site riêng của sản phẩm hoặc dịch vụ; vào Intel Subscription Center (Trung Tâm Đăng Ký Sử Dụng Của Intel); vào Intel Profile Center (Trung Tâm Hồ Sơ Intel); hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu trên mạng.

H: Website hoặc thư thông báo điện tử "được cá nhân hóa" là gì?

Đ: Một web site hoặc thư thông báo điện tử "được cá nhân hóa" cho phép những người trực tiếp sử dụng xem các thông tin nào đó mà họ yêu cầu. Intel cho phép cá nhân được chỉnh sửa các web site hoặc thư thông báo điện tử nào đó theo sở thích cá nhân của họ dựa trên các thông tin cá nhân họ đã cung cấp.

H: Tại sao Intel lại có một thông báo về quyền riêng tư cho Kênh?

Đ: Intel đã soạn thảo một thông báo về quyền riêng tư cho Kênh bổ sung cho bản Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Trên Mạng Của Intel để giải quyết các mối quan ngại riêng về quyền riêng tư của Kênh. Thông báo về quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ các dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập của các thành viên Kênh khi truy cập vào các web site Intel® Reseller Center (Trung Tâm Đại Lý Intel®) tại http://www.intel.com/reseller/ và qua bất kỳ Chương Trình Thành Viên Kênh Intel nào cho các nhà xây dựng hệ thống.

Q: Tại sao Intel lại ra một bản công bố Các Quy Định Về Dịch Vụ cho các web site phương tiện truyền thông xã hội?

Đ: Bản Các Quy Định Về Dịch Vụ giải thích các hoạt động thực hiện quyền riêng tư riêng có liên quan đến chiến dịch đó. Ví dụ, thông tin cá nhân nào sẽ được công bố.

H: Tôi có thể tìm các tài liệu hướng dẫn về việc bảo vệ thông tin cá nhân ở đâu?

Đ: TRUSTe Educate Yourself (Tự Tìm Hiểu Về TRUSTe), OnGuard Online (Được Bảo Vệ Trên Mạng), và TRUSTe Be Safe Online (TRUSTe An Toàn Trên Mạng): Mười Hướng Dẫn về việc Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn trên Internet.

Lần cập nhật cuối cùng: Tháng 4 năm 2009