Tuân Thủ về Xuất Khẩu

Phần này của web site Tập Đoàn Intel cung cấp thông tin chi tiết về phân loại xuất khẩu của các sản phẩm Intel có mã số. Việc phân loại đầu tiên được thực hiện tại văn phòng của tập đoàn Intel tại Hoa Kỳ nên Intel sử dụng các phân loại xuất khẩu của Hoa Kỳ, do chính phủ Hoa Kỳ ban hành. Nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ, xin cẩn thận xem lại các quy định về nhập khẩu và xuất khẩu của quốc gia địa phương.

Các Thuật Ngữ Sử Dụng trong Báo Cáo Phân Loại Sản Phẩm Mã Hóa

Material/Product Description/Customs Product Number (Vật Liệu/Mô Tả Sản Phẩm/Số Sản Phẩm của Hải Quan): Số hiệu và mô tả riêng của vật liệu được cấp một cách có hệ thống cho các sản phẩm. Các mã này có ghi trên hóa đơn thương mại.

Số Phân Loại Kiểm Soát Xuất Khẩu (ECCN): Số Phân Loại Kiểm Soát Xuất Khẩu (Export Control Classification Number - ECCN) được Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (U.S. Department of Commerce), Phòng Công Nghiệp và An Ninh (Bureau of Industry and Security - BIS) cấp trong Danh Mục Kiểm Soát Thương Mại (Commerce Control List - CCL). Đây là số hiệu cơ bản cho biết mức độ kiểm soát của một món hàng. Các sản phẩm có mã của Intel rơi vào các số ECCN sau:

 • 5A002R – Bảo Mật Thông Tin – Phần Cứng (mã hóa bảo mật dữ liệu bằng không gian khóa - key space - trên 64-bit)
 • 5A002R* – Bảo Mật Thông Tin – Phần Cứng (mã hóa bảo mật dữ liệu bằng không gian khóa - key space - trên 64-bit)
 • 5D002R – Bảo Mật Thông Tin – Phần Mềm (mã hóa bảo mật dữ liệu bằng không gian khóa - key space - trên 64-bit)
 • 5D002R* – Bảo Mật Thông Tin – Phần Mềm (mã hóa bảo mật dữ liệu bằng không gian khóa - key space - trên 64-bit)
 • 5A002U* – Bảo Mật Thông Tin – Phần Cứng (mã hóa bảo mật dữ liệu bằng không gian khóa - key space - trên 64-bit)
 • 5A002U – Bảo Mật Thông Tin – Phần Cứng (mã hóa bảo mật dữ liệu bằng không gian khóa - key space - trên 64-bit)
 • 5D002U* – Bảo Mật Thông Tin – Phần Mềm (mã hóa bảo mật dữ liệu bằng không gian khóa - key space - trên 64-bit)
 • 5D002U – Bảo Mật Thông Tin – Phần Mềm (mã hóa bảo mật dữ liệu bằng không gian khóa - key space - trên 64-bit)
 • 5A992c – Bảo Mật Thông Tin – Phần Cứng (Thị Trường Đại Chúng)
 • 5A992OIEL – Bảo Mật Thông Tin – Phần Cứng (Thị Trường Đại Chúng nhưng phải tuân thủ Quy Định Xuất Khẩu của Hoa Kỳ (UK Export Regulations)
 • 5A992 – IBảo Mật Thông Tin – Phần Cứng (Thiết bị không chịu sự kiểm soát theo 5A002 – 5A992.a)

Restricted (Hạn Chế) và Unrestricted (Không Hạn Chế): Các quy định của chính phủ Hoa Kỳ về Ngoại Lệ Cấp Phép ENC (License Exception ENC) phân biệt giữa các sản phẩm "Restricted" ("Hạn Chế") và "Unrestricted" ("Không Hạn Chế").

 • Hậu tố R áp dụng cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn §740.17(b)(2)
 • Hậu tố U áp dụng cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn §740.17(b)(3)
 • * áp dụng cho các sản phẩm không có Phép Nhập Khẩu vào Pháp.

CCATS: Commodity Classification Automated Tracking System - CCATS, (Hệ Thống Tự Động Theo Dõi Phân Loại Hàng Hoá). Đây là mã số do BIS cấp cho các sản phẩm mà họ đã phân loại theo Commerce Control List - (CCL). Intel cung cấp số CCATS khi cần sử dụng.

Lần cập nhật cuối cùng: Tháng 5 năm 2010Thông Tin Liên Quan