Intel® Teach Elements

Khóa học về Dạy học Dự án (Project-Based Approaches)

Khóa học sẽ được khởi động ở một cửa số mới.
Vui lòng không đóng cửa sổ này khi khóa học được khởi động
Nếu bạn không nhìn thấy của sổ mới được mở ra vui lòng
nhắp chuột vào đây để khởi động hoặc tắt chức năng chặn cửa sổ bật lên trong máy tính của bạn.