เลือกโครงการด้านการศึกษาของอินเทลในประเทศอื่นๆ
อินเทล Intel® Education Initiative ประเทศไทย › โครงการ Intel® Teach  › หลักสูตรการอบรม › ชุดหลักสูตร Intel® Teach Elements ›
ชุดหลักสูตร Intel® Teach Elements
หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพครูที่พร้อมให้เรียนรู้ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา และไม่เสียค่าใช้จ่าย ชุดหลักสูตรใหม่นี้นำเสนอในลักษณะของการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดรวบยอดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
  • ติวเตอร์อีเลิร์นนิ่งที่เป็นภาพเคลื่อนไหว และบทสนทนาเพื่ออธิบายแนวคิดรวบยอด
  • แบบฝึกเพื่อวัดความรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ
  • กิจกรรมออฟไลน์เพื่อนำแนวคิดรวบยอดไปปรับใช้
ภาพรวมของชุดหลักสูตร Intel Teach Elements (PDF) ›  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

เข้าศึกษาเรียนรู้ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1: ครูสังกัด สพฐ.
ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรเมื่อสำเร็จการอบรม
แบบที่ 2: ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าเรียนรู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน

ศึกษาคุณลักษณะและประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานจากห้องเรียนจำลอง ดูตัวอย่างโครงงาน เรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนโครงงาน วิธีการประเมินโครงงาน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการจัดการและการทำโครงงาน

การประเมินในห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

พิจารณาการประเมินอย่างถ่องแท้ว่าสนองตอบความต้องการของผู้เรียนในศตรวรรษที่ 21 ศึกษากลยุทธ์การประเมินที่เป็นผลดีกับวิธีการสอนของคุณและการเรียนรู้ของนักเรียน เรียนรู้วิธีการวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล

ศึกษาการเรียนรู้ร่วมกันที่ปฏิบัติได้จริงในห้องเรียนตัวอย่าง ใช้กรอบแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบดิจิทัล
สำรวจเครื่องมือออนไลน์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันที่มีอยู่หลากหลาย และเข้าใจวิธีการส่งเสริมจริยธรรมและบริหารจัดการการเรียนรู้ร่วมกันทางออนไลน์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

ภาวะผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ผู้นำทางการศึกษาจะพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้อย่างไร ศึกษาและอภิปรายความเป็นผู้นำของโรงเรียนในโลกยุคศตวรรษที่ 21 พิจารณาตัวอย่างจากบทเรียนที่ดีเยี่ยม ตรวจสอบพฤติกรรมการเป็นผู้นำของตัวคุณเอง และพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมครูของคุณได้ดีขึ้น

 
 
การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 2
การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 2
โปรดติดตามรายละเอียดที่นี่ เร็วๆ นี้ !!!