เลือกโครงการด้านการศึกษาของอินเทลในประเทศอื่นๆ
 

หลักสูตรการอบรมโครงการ Intel® Teach

หลักสูตรการฝึกอบรมในประเทศไทย

หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ Intel® Teach ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของตน ให้มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน และสร้างกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการค้นคว้าวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ การสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 นี้